Čechoslovakismus – přímá cesta k podpoře neofašismu, panslovanismu a rasismu

Jako kdyby se s extrémismem poslední dobou roztrhl pytel. Televizní masáž vyprávějící neexistující příběh o uprchlické krizi ohrožující Evropu posílila odhodlání neofašistů k veřejné propagaci svých zvrácených idejí.  “Čechy Čechům” se zaobalují do noblesnějších zvolání Miloše Zemana, zatímco se na ulicích srocují nejrůznější kreatury a pozůstatky Holešovské výzvy, za kterou zub času dávno zavřel poslední vrata zapomnění.

Ryzí neonacismus Adolfa Hitlera je nahrazován mnohem čecháčkovštější podobou ukrývající se prvoplánově za sny o velkém Československu, kvůli kterému se organizují sněmy napříč “bratrskými” republikami. Sny po neexistujícím Československu jsou provázeny  čistě radikálními a nenávistnými postoji.

Český nacionalismus vycházející z ikonografického, nikoli však historického pojetí husitské tradice, nezapomínající na šovinistické pojetí pokrokářského “národně-obrozeneckého etosu” nedá spát novodobým hračičkám na Blanické rytíře. S kudličkou u pasu a štítem v upocené dlani se to mnohem lépe volá po nové, snad ještě lepší republice, kde odpůrci nacionalismu zůstanou pod zámkem internačních táborů a minority budou zbaveny základních lidských práv ke slávě slovanského kmene, za jehož pokračovatele se čechokoslovakisté považují.

Byly tu již pokusy o eugenické sněmování, ve kterém se řadící menšina bez přímých narážek pokusí o vyšachování “méně geneticky vyspělých jedinců”. Pochod Bohemia nevyšel, a tak jeho tvůrci sáhli po nejrůznějších obměnách, až někteří z nich skončili u současného Projektu Československo, na kterém si pochutnávají čeští neofašisté v doprovodu s rasisty a neonacisty. Samotný čechoslovakismus nemá od neofašismu daleko. Však také na jeho ideály, respektive na ideály českého neofašismu, navazuje a nadále ho rozvíjí.

Nedílnou součástí čechoslovakismu je konzervativní integrální nacionalismus.

Místo nezcizitelných práv zaručených Listinou základních práv a svobod přichází čas na ochranný krunýř vysněného národa, který je třeba za pomoci demagogie upravovat k obrazu svému. Pozdvihnou se rádoby hrdinské události společně s domnělými hrdiny národa. I proto se na shromáždění čechoslovakistů objevují kalichy s nejrůznějšími husitskými prapory. Dokonce nechybí ani upravené vlajky dávného českého království, které, jako všechno ostatní, musí být v souladu s pronacionálním cítěním. Etnicita a patřit k nějakému etniku je v pojetí konzervativního integrálního nacionalismu jednou ze základních občanských povinností, podle které se také s jednotlivým člověkem jedná.

Etnicita je jedním z hlavních měřítek, podle kterých se vytváří národ. Slované představují ty nejudatnější a nejvýše postavené, zatímco ti ostatní jsou nicky…..nepřátelé až do morku kostí. Jako první je nejdůležitější slovanské bratrství, kdy Rusko a Rusové představují spojovací článek, kolem kterého mohou slovanské národy odolávat a čelit zlotřilé Evropské unii a zaručeně nepřátelským Spojeným státům americkým. Díky tomu jsou všichni neslované umělohmotně vyjmuti z ideálu národa, protože ten může být pomocnou berličkou pouze pro stoupence jednoho etnika.

Rasismus je v čechoslovakismu přípustný, a dokonce i ve vznikajících neoficiálních uskupeních naprosto žádoucí.

Typický čechoslovakista předem ví, že je třeba podporovat rasistické a xenofobní nálady, protože jedině tak může do popředí vystoupit jedinečnost Slovanů a jen tak může docházet k překreslování národní historie, kde husité nejsou náboženskými fanatiky, ale zbožnými hrdiny obhajující slovanskost uprostřed germánského prostředí.

Integrální nacionalismus je živen traumatem porážky

Čechoslovakismus v sobě jako jeden z poznávacích znamení přináší trauma malosti pokořené nenáviděnými Germány, kolem kterých se v čecháčkovské mysli v nejrůznějších formách vyskytuje velmi bolavé duševní bolístko. Vždy se někde vyskytuje mocný nepřítel, kolem kterého je třeba se seskupit a nacionalizovat. Společným nepřítelem bývali Němci. Společným nepřítelem dneška zůstávají Evropská unie, lidská práva i minority, jež by chtěly stejné podmínky jako má majorita ve společném státě. V čechoslovakismu se na povrch dostávají staré sousloví “krev, půda a národ”. Veškeré kroky musí být učiněny po vzoru volání krve……pro samotnou krev a nikoli proti ní. Krví se opět nemyslí nic jiného, než etnicita, jež je alfou a omegou k překonávání vlastních omylů.

Kvůli obraně před velkým nepřítelem je třeba militarizace společnosti, protože ten, kdo v čecháčkovské mysli nemá účinné zbraně, ten nemůže ochránit svou etnicitu. 

Samotný integrální nacionalismus léčící si bolístka na ostatních podává ruku českému neofašismu, bez kterého by se mu velmi těžko žilo. Zbraně jsou potřeba zejména kvůli obraně například před “cikány, černochy a všemi cizáky neslovanské krve”. I proto vznikají v čechoslovakistických organizacích amatérské bojůvky, protože současný režim není schopen ochránit slovanství, jemuž novodobí radikálové zaslíbili svůj život. To, co se nyní odehrává například v Národní demokracii Adama B. Bartoše, to není nic jiného, než pokračování ve jménu scénáře dávného čechoslovakismu.

Průměrný čechoslovakista projevuje velmi silné vazby na  křesťanství, autoritářský křesťanský konzervatismus, v případě souzní s fašismem klerofašismu.

Všechno, co je křesťanské dostává také punc ryze českého, národního a zaručeně tradičního. I proto dostává u čechoslovakistů podporu islamofobie i spolky islamofobii vytvářející a vyvlolávající.

Je stavěna nepřekročitelná hranice zabij, znič, nebo budeš zabit a zničen společně s tvou kulturou. Náboženské otázky jsou vztahovány na etnicitu. Každý správný Slovan musí být křesťan a pokud jím není, jedná se zcela zaručeně o zrádce, nebo někoho, kdo by jím mohl být. S podporou klerofašismu prolíná do čechoslovakismu zčásti klasický neonacismus.

Symbolikou Česka v očích čechoslovakismu zůstávají katedrály, kostely a všechno ostatní je zákonitě bez ohledu na historii a realitu nepřátelské a nedomácí. Co teprve cizí náboženská literatura. Z té je útržkovitě vytrháváno a účelově spojováno, prozože silným nástrojem odnepaměti zůstává demagogie, ve které je nutné všechny mylně informovat. Jedině tak je možné vyvolat dojem blížících se existenčních válek na život a na smrt.

Čechoslovakisté používají rasismus, nenávist k odlišným národům jako ochranu před blížící se apokalypsou

Ve světle klerofašismu často vystupuje čechoslovakismus jako novodobé mesiášovo učení, jemuž by se měl každý dobrovolně poddat, nebo bude z národa vypuzen jako nepotřebný bobek po ranní hygieně. K posuzování jedince jsou používány osvědčení praktiky nacistických eugeniků, kdy jakákoli odchylka od barevného schématu je složitě snášena……………snědší stoupenci radikalismu jsou trpěni do okamžiku nepotřebnosti, kdy dobře etablovaná struktura nemusí snášet pohled na “méněcenné”. Pomlouvání za zády se přemění v otevřenou nenávist, protože není nikdo, kdo by dokázal dobře zavedeným čechoslovakistům reálně oponovat. Totéž by platilo pro domácí odpadlíky od křesťanství. Zatímco je žid praktikující judaismus za zády pomlouván a trpěn………v určitém okamžiku je odkopnut jako nepřítel, i když čechoslovakistům pomáhal a přehlížel částečné projevy neofašismu kolem sebe.

Demokracie je pro čechoslovakistu nepřípustná, protože ideální je nový rád, jež čechoslovakisté odporem zdola přinášejí

Cílem nového režimu je povýšení moci církve. Žádný další zákon nesmí odporovat Bibli a biblickým zákonům. I proto jakékoli rovnocenné postavení homosexuálů není přípustné. Zavírají se hranice, zavádí se policejní stát a především………. současná vláda představující v očích čechoslovakistů bandu velezrádců, bude nahrazena vládou zdola……kvůli tomu jsou potřební také i ti neonacisté, protože čím více je aktivistů, tím větší je tlak na branku.

Vláda zdola není ničím jiným, než dalším způsobem, jak k moci přinést přesně stanovený segment radikálů, jež by velmi rádi rozkrádali státní rozpočet v ještě větším rozsahu, než je tomu dodnes. Samozřejmě, nový koncept odmítá Evropskou unii, jakoukoli vazbu na zahraničí a především zásah ze zahraničí, protože pouze čecháček ví, co etnicky jednotný národ potřebuje……….na nějaká lidská práva nebo mezinárodní úmluvy se zapomíná a vůbec se na ně nemyslí……jednotná etnicita demokracii nepotřebuje.

Čechoslovakismus je nástrojem nepřátelského postoje, militarizace a odporu k jakékoli diplomacii, jež nemá v novém společenském řádu čechoslovakistů žádné místo. Čechoslovakistické postoje mohou legalizovat továrny na smrt, protože boj na život a na smrt průmyslové vyvražďování nepřátel jako prostředek ochrany etnicity nepřímo předpokládá.  Je třeba se vůči čechoslovakismu vymezit, protože holocaust je snadno opakovatelnou částí lidského společenství.