Dcera řidičky měla uposlechnout výzvy policisty

Svět sociálních sítí zachvátila nová kauza. Dcera zastavené řidičky odmítla ukázat občanku. Hlídka ji spoutala a odvezla na stanici. Lidé se v nejrůznějších příspěvcích hádají, zda policie na takové počínání měla právo, zatímco někteří právníci poukazují na fakt, že policie v tomto případě překročila své pravomoci a jednala přespříliš aktivně, než původně měla.

S trochou nadsázky a dávkou černého humoru by se dalo říct, že potomek řidičky měl nakonec štěstí, že jej policajti nezmlátili, nebo dokonce nezastřelili, když už ty Chovancovy komentáře na internetu nepřímo vítají praktiky Divokého západu. Jedná se o měsíc starý případ, který například na stránkách iRozhlasu zveřejnil Ondřej Golis.

Zdroj: iRozhlas.cz

Zprávy o překročení pravomocí oscilující na vlně policejního státu jsou vždy lákavou proměnou s vysokými statistikami čtenosti na samotném závěru cool příběhu. Nakonec, teorie o nicotných policistech chladících si žáhu na obyčejných, nevinných lidech jsou skvělým počtením jak pro anarchisty, tak pro neonacisty, neofašisty a dokonce i pro nacionální bolševiky probouzející se s portrétem Miloše Zemana na nočním stolku.

Ponechme stranou jak celý incident probíhal a zda skutečně muži zákona jednali podle paragrafů. Tak jak tomu často v podobných případech bývá, podobné případy jsou závislé na protichůdných svědectví, kdy domnělý pachatel přestupků říká něco jiného, než policista. Všeobecně bez hlubší znalosti toho, co se onen osudný okamžik v autě řidičky stalo, vypadá událost divně a je minimálně nestandardní, aby policista při běžné silniční kontrole z auta vyváděl spolujezdkyni a požadoval od ní občanský průkaz.

Na druhou stranu, každý občan se musí chovat v souladu se zákonem a každý občan se musí bezodkladně podrobit výzvám policie a nikdo nemá povinnost nosit u sebe občanský průkaz.

Pokud policista požádá o prokázání totožnosti, poté má každý občan povinnost takové výzvě uposlechnout. Pokud tak neučiní, vystavuje se potížím, které ve jménu zákona mohou přijít. Policista při požádání občanského průkazu nemusí sdělovat důvod, proč doklad totožnosti požaduje. Spolujezdkyně ze vzpomínaného případu doklad policistovi nepředložila, protože se zcela mylně domnívala, že není důvod, proč by doklad měla předkládat. Ovšem, pokud jste policistou požádáni o předložení dokladu totožnosti, musíte uposlechnout, i když sami k takovému úkonu nevidíte důvod.

Samozřejmě, policista nemůže požadovat prokázání totožnosti kdykoli, kdy se mu zamane. V tomto ohledu musí dodržovat literu zákona. Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání důvěryhodným způsobem. Totožností se rozumí jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Jak již bylo řečeno, policista může k prokázání totožnosti vyzvat jen na základě zákona, a to podle §63 z.č. 273/2008 Sb.

(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu

a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,

c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,

d) od níž je požadováno vysvětlení,

e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,

f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,

g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,

h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,

i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu,

j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo

l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

Pokud spolujezdkyně nespadala ani do jedné ze zákonných kolonek, potom policista nemá právo požadovat občanský průkaz. Je věcí právníků prokázat, že spolujezdkyně nespadala ani do jednoho z dvanácti důvodů pro předložení dokladu totožnosti. Policista je povinen se podle Zákona o policii chovat iniciativně a zdvořile a přiměřeně k dané situaci.

Řidička inkriminovaného automobilu tvrdí, že policisté auto zastavili bez důvodů a prohledávali jej. Zastavení a prohledání dopravního prostředku policií řeší § 42 z.č. 273/2008 Sb.: 

§ 42
Zastavení a prohlídka dopravního prostředku

(1) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku,
a) pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, nebo
b) pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících,
má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází.

(2) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.

(3) Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pátrá-li po
a) osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky,
b) zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo
c) věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností,
má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc nachází.

Auto nemůže policista zastavit a prohledávat jen tak kdy se mu chce. I zde musí být dodržena litera paragrafů a je na souboji právníků dokázat, zda vozidlo mělo, nebo nemělo být zastaveno a následně kontrolováno. Řidička, ani její spolujezdkyně nebyly v pátrání, dokonce v autě nebylo kradené zboží a s autem nebyl proveden trestný čin…..teoreticky tedy auto nemělo být zastaveno a prohledáváno……pokud ovšem prohledáváno bylo. Auto může policista zastavit a osádku legitimovat, pokud se například řidič dopustí dopravního přestupku. 

Prokázat svou totožnost každý z nás může provést například za pomoci ústního sdělení svých nacionálů, případně je možné využít svědectví další osoby, která vás zná a je na místě s Vámi. Tato osoba musí mít svůj doklad totožnosti, kterým může být pas, občanka, řidičský průkaz, studentský průkaz nebo zbrojní pas. Bolavým místem na takovém prokázání je důvěryhodnost. Pokud ruka zákona dojde k názoru, že nacionály sdělené například matkou z výše uvedeného případu jsou mylné, nesprávné, poté musí být totožnost prokázána jiným způsobem.

Pokud odmítnete uposlechnout výzvy policisty a svou totožnost věrohodně nedoložíte, dopouštíte se dle § 47 odst. písm. 1 přestupkového zákona neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci a může vám být vyměřena tisícikorunová pokuta.

Přestupku se dopouštíte, pokud svou totožnost prokázat můžete, ale nechcete.

Pokud by teoreticky dotazovaná osoba byla zfetovaná, nebo mimo schopnosti reálně uvažovat, nejednalo by se o přestupek neuposlechnutí příkazu policisty. Je na zvážení veřejného činitele, zda pokutu udělí a zda rozhodne, že se jedná o přestupek.

Odmítnutí prokázání totožnosti s sebou nese riziko odvedení na policejní stanici. Pokud neuposlechnete výzev následovat policistu, například do auta, můžete být k následování donuceni za pomocí přiměřených donucovacích prostředků. Nezjistí-li policista totožnost předvedené osoby na základě sdělených údajů ani v evidencích obyvatel, je oprávněn vyzvat tuto osobu, aby strpěla snímání otisků prstů, pořizování obrazových záznamů, měření výšky atd……pokud není totožnost ani poté zjištěna do 24 hodin, musí být předvedená osoba propuštěna.

Všeobecným problémem při řešení sporů bývá formulace přiměřených donucovacích prostředků. Ty jsou sice vyjmenovány v zákoně, nicméně je na individuálním případě ke zvážení, zda jednání policistů bylo situaci a reakci zajišťovaného přiměřené. Institut prokázání totožnosti je často jako obstrukce, používán veřejnými činiteli k “šikanování” účastníků nejrůznějších shromáždění a demonstrací.

Nejlepší ochranou při řešení sporů při policejních zásazích je pořízení videozáznamu z celé akce. Poté je jasné, kdo jak se choval a kdo a jak případně porušil zákon. Vhodné je také svědectví dalších osob. iRozhlas přinesl svědectví z jedné strany. Policie má možná jiný názor. I proto je hloupé pokřikovat cosi o policejním státu. Prozatím se případem a vyšetřováním postupu policistů nikdo nezabývá, i když řidička oznamuje, že podala stížýnost na postup policistů a zvažuje podání trestního oznámení.

SDÍLET