Byli mezi dárci Národní demokracie mrtvé duše, nebo Rusové?

Extrémistické strany a politická hnutí doplácejí na své “diletantské” financování. Myslí si, že dary a další druhy příjmů nejsou až tak moc důležité, a tak vehementně křičí cosi o útoku na opozici, nebo politickou svobodu. Jako kdyby demokracie měla přihlížet na nekalosti odporující zákonům o politických stranách.

Pozastavení činnosti díky nedostatkům hrozí jak Okamurově SPD, tak Bartošově Národní demokracii, ale ve skutečnosti polévka není tak horká, jak ji extrémisté na sociálních sítích a emailových komunikacích vaří. Na výtky radikálů by se dalo reagovat slovy meziválečného senátora a sudetského Němce Wilhelma Niessnera: ”

Nedivte se, že tato demokracie nečeká, až jí bude ukroucen krk. Shledávalo se to příkladným, nuže, nyní se tak děje! Říkáte, že se děje bezpráví. My na to pravíme: Demokracie může platiti jen pro toho, kdo také dbá základních pravidel demokracie a je respektuje, nikoli pro stranu anebo hnutí, které, když na bude moci, od této moci nechce zase upustiti, nýbrž jen pro stranu, která dbá tohoto základního pravidla, jež záleží v tom, že změní-li se poměry většiny, vyhovujíc vůli lidu, zase odstoupí. Ale na to fašismus ani zdaleka nepomýšlí. Používá demokratických svobod, nabude-li však moci, první, co učiní, je to, že zruší parlamentarismus a práva lidu, aby vyloučil pozdější opravu vůle lidu. Kdo takto rozumí demokracii, nemá práva mluviti jménem demokracie

 

Demokracie se skutečně musí bránit právě proti takovým subjektům, které používají cestičky demokracie k porušování lidských práv a zároveň své antidemokratické chování financují z neprůhledných finančních zdrojů, jimiž mohou být třeba cizí vlády nebo jiní stoupenci extrémismu v okolí. Demokratická soutěž politických stran a hnutí se neobejde bez striktně daných pravidel a mezi ně patří také povinnost odevzdat do 1. dubna zprávu o svém hospodaření. Kontrolou financování politických stran a hnutí se zabývá kontrolní výbor, který jednak kontroluje pravost, věcnou správnost dodaných dokumentů a pravdivost dodaných údajů. Pokud poslanci z kontrolního výboru přijdou na některou nesrovnalost, musí následně konat.

Pokud strana nebo hnutí zprávu nedodá nebo ji předloží v nepořádku, může ministerstvo vnitra požádat vládu, aby u Nejvyššího správního soudu navrhla pozastavení činnosti.

Činnost strany a hnutí může být rozhodnutím soudu pozastavena, jestliže například přijímá dar od subjektu, který je výslovně v zákoně zakázán.

Podle § 19 zákona č. 494/1991 Sb. nesmí strana nebo politické hnutí přijímat dary od:

 1. státu, nestanoví-li tento zákon jinak,
 2. příspěvkových organizací,
 3. obcí, městských částí a městských obvodů a krajů s výjimkou pronájmu nebytových prostor,
 4. státních podniků a právnických osob s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i od osob, na jejichž řízení a kontrole se podílí stát; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,
 5. právnických osob s majetkovou účastí obcí, městských částí nebo městských obvodů; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,
 6. obecně prospěšných společností,
 7. jiných právnických osob, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
 8. zahraničních právnických osob s výjimkou politických stran a nadací,
 9. fyzických osob, které nejsou státními občany České republiky; to neplatí, jedná-li se o cizí státní příslušníky, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky.

V případě neoprávněně získaných darů má politická strana nebo politické hnutí rok na to, aby vše napravila. (K nápravě může docházet v pozastaveném stavu, ve kterém může hnutí nebo strana činit jen takové kroky, aby své chyby a nedostatky včas odstranila.) Dary musí být vráceny dárci včetně jejich úrokového zhodnocení. Pokud to není možné, strana neoprávněně nabyté dary musí vrátit příslušnou částkou ve výši daru do státního rozpočtu. V případě, že tak nebylo učiněno, finanční úřad posléze vyměří pokutu ve výši dvojnásobku neoprávněně obdrženého daru.

Radikálové tragikomicky zkoušejí přehodit míč na druhou stranu, když navozují zdání, ve kterém například SPD nebo Národní demokracie představují ukřivděné hrdiny, zatímco demokracie zosobněna kontrolním úřadem ze Sněmovny, je tou stoprocentně zlou a naprosto neschopnou. Ve vyjádřeních extrémistů mizí vlastní provinění, jež je často vydáváno za malou administrativní chybu, na kterou stát reaguje zbytečně hystericky a protiústavně. Viz. například vyjádření Národní demokracie Adama B. Bartoše, ve kterém údajně chybějící rodné číslo s adresou dárců vede k pozastavení činnosti silně nenávistné partaje:

Poslanci z kontrolního výboru české sněmovny požádali kolaborantskou Sobotkovu vládu, aby k Nejvyššímu správnímu soudu podala návrh na pozastavení činnosti Národní demokracie. Záminkou pro další kolo útoků na opoziční stranu se stala odevzdaná finanční zpráva za rok 2015.

Poslancům se nelíbí, že naše strana přijala dary ve výši několika tisíc korun. U některých drobných darů totiž nebylo uvedeno datum narození dárce a adresa trvalého pobytu. Zatímco systémové strany čerpají miliony od velkých sponzorů a své zdroje nezřídka kryjí, a tak se dopouštějí podvodů, v případě nepohodlných subjektů je najednou problémem několik tisíc (doslova). Současná podoba legislativy týkající se přijímání darů politickými stranami se proto ukazuje být naprosto nedostatečnou a neúčinnou. Budeme proto mezi zákonodárci hledat podporu pro změnu příslušného zákona.

Je absurdní, že občan, který se rozhodne politické straně darovat řádově stovky korun, musí uvádět tak citlivé soukromé údaje, jako je adresa a datum narození. Strany tyto údaje musejí následně zanést do finanční zprávy, která je veřejně dostupná v knihovně poslanecké sněmovny. Zákon tak de facto motivuje strany k podvodům, protože je zcela evidentní, že strana nemůže dodatečně identifikovat veškeré dárce. Národní demokracie se rozhodla, že podvádět nebude, a ve finanční zprávě uvedla všechny dary, jež v loňském roce obdržela. Poctivost se ale v tomto režimu zkrátka nevyplácí.

Zdroj: Národní demokracie

Samozřejmě, extrémisté přehrávají a snaží se tragikomicky využít chybu ve svůj prospěch. Na radikály výše uvedené plkání Adama B. Bartoše možná zabírá, ale jinak nestojí ani za zlámanou grešli. Slova Národní demokracie jsou stejně surová, potěmkinovská a teatrální jako je politika samozvaných blanických rytířů z Vyšehradu. Pozastavení činnosti a rozpuštění politické strany upravuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutí. V jednotlivých literách paragrafů se ukrývají důvody, podle kterých je možné omezit demokratické právo sdružovat se v politických stranách a hnutích. Zákon jasně o seznamu dárců říká, co musí obsahovat:”přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru, jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu dárce; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby“……………proto jakékoli hloupé argumenty, že chybí adresa s datem narození u jednotlivých jmen jsou úplně zbytečné. Bartoš velmi dobře věděl, jaké jsou povinnosti Národní demokracie, a během předávání dokumentů kontrolnímu výboru Sněmovny tušil, že to nemůže projít. Možná se nejznámější antisemita hloupě domníval, že to zákonodárci přehlédnou a xenofobní partaj bude z obliga.

Vyjádření Národní demokracie ke dni 20. května 2016:

Celkem obdržela Národní demokracie v r. 2015 na darech částku 111 387,- Kč, z toho byly dary samotných členů strany ve výši: 60 273,- Kč. Částka 51 114 Kč pak připadá na dary sympatizantů a vlastenců, z nichž někteří přispívají pravidelně třeba částkou 50,- Kč/měsíc, jiní vyjadřují svou podporu jednorázově. Částky jsou připisovány na účet strany, jediným identifikátorem je číslo odesílacího účtu (pokud se nejedná o poštovní poukázku) a název účtu. Ve výroční zprávě za rok 2015 tak nebylo identifikováno (datem narození a místem bydliště) celkem 24 dárců, kteří dohromady poskytli dary ve výši 29.037,- Kč.

Jak každý vidí, jedná se skutečně o „alarmující“ záležitost bezprostředně ohrožující samu podstatu bezpečnosti státu!

Byli jsme proto vyzváni předsedou kontrolního výboru poslanecké sněmovny RNDr. Vladimírem Koníčkem, abychom tento „nedostatek“ napravili. To jsme učinili a v určeném termínu doručili do PS seznam dárců doplněný o potřebné údaje a to až na 5 dárců, které se nám do tohoto termínu dohledat nepodařilo.
Celkem tedy není dle znění zákona identifikováno darů ve výši 1 164,- Kč (slovy jedentisícjednostošedesátčtyřikoruny české).

Kromě důvodů vycházejících z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod mohou být politické strany a hnutí zrušené pokud:

 1. porušují ústavu a zákony
 2. je cílem politického subjektu odstranění demokratických základů státu
 3. nemají politické subjekty demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány
 4. politické subjekty směřují k uchopení a držení moci zamezující druhým stranám a hnutím ucházet se ústavními prostredky o moc
 5. politické subjekty směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů
 6. program nebo činnost politických subjektů ohrožuje mravnost, veřejný pořádek nebo právo a svobodu občanů
 7. politické subjekty nesplňují podmínku oddělení strany nebo hnutí od státu
 8. jsou politické subjekty ozbrojeny nebo zřizují ozbrojené složky
 9. politické subjekty jsou organizované na jiném, než územním principu

Strana nebo politické hnutí může být zrušeno pokud ani rok po odhalení nedostatků nedošlo k nápravě. V období pozastavení činnosti totiž strana nebo hnutí musí odstranit závadné jevy a pokud nedojde k nápravě, politický subjekt je rozhodnutím soudu následně rozpuštěn.

Kolik bodů z uvedených devíti Národní temokracie splňuje? Kdyby na to přišlo, Bartošova strana odmítá demokracii, neustále básní o “nové republice”, v jednotlivých vyjádřeních na sociálních sítích, ale také v nejrůznějších videích ze shromáždění by národní demokraté nejradši brali ostatním právo na politické soupeření, Bartoš se svými pohůnky vyzývá k rasové, náboženské nenávisti a skrze jednotlivé organizace zřizuje stranické ozbrojence……důvodů k zákazu Národní demokracie je více než dost. Z tohoto pohledu pláč Bartoše nad pozastavením činnosti strany vypadá skutečně komicky.

Místo pohádek o tom, jak Bartoš nezveřejnil nutná data u jmen dárců, by raději předseda měl kápnout božskou o tom, kdo dárcem tisícových sum doopravdy byl. Jak již bylo v článku řečeno, podle § 19 zákona č. 494/1991 Sb. nesmí strana nebo politické hnutí přijímat dary také od zahraničních společností, nebo cizinců, jež nemají trvalý pobyt  na území ČR.

Byli mezi dárci Národní demokracie Rusové, ruské velvyslanectví, nějaká ruská společnost, nebo nějaký cizinec bez trvalého pobytu v České republice?
Byli snad dárci bez data narození a adresy mrtvé duše hrající si na živé příznivce extrémistů?

Možné je prakticky cokoli. Kdyby se jednalo o obyčejnou administrativní chybu, Národní demokracie by nebyla tak hysterická a nevytvářela by konspirační pohádky o tom, jak poslanci chtějí umlčet “opozici”. Bylo by to příliš snahy a příliš křiku pro nic…..i když…… bývalý pisálek Euportálu velmi dobře ví, že bez současné partaje není nikým. Možná i proto by pozastavení znamenalo pro obrýleného nacionála velkou překážku v cestě a malost by jej znovu sžírala jako předtím.

Každopádně, pozastavením činnosti Národní demokracie by České republice prospělo. Ještě lepší by bylo, kdyby Bartošova “pytlákova schovanka” zanikla.