Úsvit se snaží zákazem halál porážek uzákonit náboženskou diskriminaci

Úsvit – národní koalice pravidelně projevuje svou zákonodárnou činností absolutní nekompetentnost, kdy nové paragrafy s důvodovými zprávami jsou buď v rozporu s mezinárodními smlouvami, nebo se staví proti základním lidským právům garantovaným Ústavou České republiky. 

Typickým příkladem by mohl být islamofobní návrh skupiny úsvitářských poslanců na zákaz halál porážek. Po roce na dveře zákonodárců skrze Havlovou, Černocha, Fiedlera, Lanka, Hnykovou, Kádnera, Sylora a Štětinu dýchá závan nelidskosti. Ve sněmovním tisku číslo 714 tato skupinka poslanců předložila 12. února 2016 extrémistický, nikoli však demokratický požadavek na “lepší” zacházení se zvířaty během porážky.

Wikipedie o rituální porážce říká

Šchita, též šechita, je rituální porážka zvířat podle židovských náboženských předpisů (halachy). Je prováděna speciálně vyškoleným člověkem židovské víry, zvaným šochet. K usmrcení zvířete se používá speciální nůž obdélníkového tvaru, který je dlouhý přibližně jako dvojnásobek délky krku poráženého zvířete. Při porážce musí být dodrženo pět principů, které se týkají druhu nože a kvality jeho ostří, souvislosti, směru a situování řezu. Zvíře je znehybněno a za plného vědomí je v určitém místě podříznuto tak, že jsou přerušeny veškeré měkké tkáně spodní části krku, hrtan, průdušnice, obě krkavice i hrdelní žíly. Nůž se přitom nesmí dotknout obratlů. Při podřezávání není povolen žádný tlak na nůž, vše musí být provedeno jedním tahem. Jakékoliv poškození ostří porážku zneplatňuje a maso již nemůže být košer. Zvíře usmrcené jakýmkoli jiným způsobem je, stejně jako zvíře, které zemřelo samo od sebe, považováno za zdechlinu (nevela) a je židům přísně zakázáno ke konzumaci.

Dhabíha či zabíha je rituální porážka muslimů. Nemá tak přísné požadavky jako šchita. Musí být provedena dospělým svéprávným muslimem. Zvíře je při porážce položeno na zem směrem ke Kaabě a zabito podříznutím hrdla, přičemž přeťaté struktury jsou stejné jako u židovské porážky, páteř zůstává neporušena. V pravém okamžiku je vysloveno jméno boha Alláha, nejčastěji jako Bismillah. Zvířata, které jsou zabita jinak, než vykrvácením, či zvířata, nad nimiž nebylo vysloveno Alláhovo jméno, jsou haram, nepovolená ke konzumaci.

Úsvitáři sněmovním tiskem číslo 714 nahradili sněmovní tisk 713, který 11. února 2016 předkladatelé stáhli z projednávání.

Návrh úsvitářů ve sněmovním tisku 713 předložený poslancům 4. února 2016 a stažený o týden později sice v nadpisu obsahoval útok na halál, nicméně v důvodové zprávě, ani v zákoně nadále halál nebyl zmiňován. Na vlně islamofobie se útočilo v §5f na rituální porážení zvířat jako na celek. S halálem se svezla židovská šchita. Jediným prvoplánovým řešením paragrafovaných úprav bylo zamýšleno: “Použít k porážce zvířat zvláštní metody stanovené náboženskými obřady se zakazuje“. Není divu, že se židovské organizace ozvaly a také není divu, že totéž udělaly organizace muslimské. Mají na to právo a zcela věcně poukazují na extrémismus v zákoně zamýšlený. Na původním návrhu podaném a následně staženém Úsvitem jsou tragikomická odůvodnění v důvodové zprávě. Je to jako kdyby se poslanci otočili o 360 stupňů.

Zatímco ke sněmovnímu tisku 713 je jako důvod zakázání všech rituálních porážek uvedena nutnost zákazu všech porážek z důvodu náboženské diskriminace:

Vzhledem k tomu, že kdyby byly zakázány jen halál porážky, jednalo by se o diskriminaci na základě náboženství, se navrhuje zakázat veškeré rituální porážky, včetně košer (hebrejsky ,vhodný) porážek

v následujícím sněmovním tisku 714 společně s novou důvodovou zprávou se zákaz halál porážek za náboženskou diskriminaci nepovažuje:

Nejedná se o diskriminaci na základě náboženství, protože judaismus je na území ČR tradiční a není maligní (Starý zákon není vykládán doslovně a historické příběhy v něm nejsou chápány jako příklad k následování). Dále je nutno vzít v potaz odlišné množství ḥalál a košer porážek v ČR. Diskriminací by bylo, kdyby se s odlišným (židovství a islám) zacházelo stejně.”

To dokazuje, že Lidinského kolegům nejde vůbec o utrpení zvířat. Důvodem ke stažení sněmovního tisku 713 a jeho nahražení sněmovním tiskem novým byl nejspíš nesouhlas ministra. Radikálové s poslaneckým pasem si zřejmě naivně myslí, že když vyjmou judaismus s židovskými porážkami zvířat, tak ministr bude konečně souhlasit. Zákonodárci paktující se s krajní pravicí vedenou pravidelně ve zprávách BIS upřednostňují islamofobii a ve jménu ní také doufají, že “očůrají” ostatní kolegy závanem nenávisti vůči vyznadačům Alláha.

Podle odpovědi Ministerstva zemědělství na poslaneckou interpelaci byla v roce 2015 povolena halál porážka 10 420 ks ovcí, 1 630 ks skotu a 352 500 ks drůbeže. Dále byla povolena košer porážka 500 ks skotu, 500 ks ovcí a 17 400 ks drůbeže.

Poslanci si především pletou pojmy s dojmy. Pravděpodobně nevědí, dokonce ani netuší jak dlouho je islám na území Česka. Vycházejí z extrémistických, kulturně šovinistických závěrů zbytečně podporovaných Starým zákonem. Navíc úsvitářští zákonodárci v důvodové zprávě nepřímo vyzdvihují radikální pohled na Korán, podle kterého jsou stará pravidla z knihy muslimů brána vážně a doslovně, zatímco ve Starém zákoně nikoli. Každý soudně přemýšlející člověk na první dobrou pochopí, že účelově se dá vykládat jak Bible, tak Korán…….stačí útržkovitě vytrhávat jednotlivé věty bez ohledu na kontext……..a bezkontextové vnímání světa je vlastní islamofobní scéně, stejně jako následovníkům hloupého wahhábismu.

Vraťme se ale zpět ke sněmovnímu tisku 714.  Inovovaným paragrafem 5f se útočí nikoli na rituální zabíjení zvířat, ale především na muslimskou komunitu v zemi. Takové počínání by nemělo dostávat v demokratickém státě žádný prostor. Navrhovaná legislativa je teprve na začátku své dlouhé cesty. Poslanci předali svůj návrh k vyjádření vládě…….ta se zatím k úsvitářskému zásahu do základních lidských práv nevyjádřila.

Ashampoo_Snap_2016.03.07_00h45m13s_007_

V důvodové zprávě, která je součástí každé navrhované legislativní úpravy, je viditelná extrémistická mluva doprovázená lží, nebo naprosto nepodloženými konstrukcemi zavánějícími islamofobií……..tedy nenávistí ke všemu muslimskému: “Dalším důvodem pro zákaz je, že ḥalál porážky jsou certifikované. Za certifikaci se platí poplatek, který je často příjmem islámských teroristů“. Stejně hloupé odůvodnění obsahoval také předchozí sněmovní tisk 713………..To, že taková tvrzení zaznívají na sociálních sítích, to ještě nemusí znamenat, že se jedná o naprostou pravdu. Je to stejně hloupé, jako když Konvičkovi radikálové básní o tom, jak se z prodeje kebabů financuje terorismus. Úsvit nemá žádný důkaz o tom, že by z tržeb za certifikace byl skutečně terorismus financován. Pokud by jej měl, zcela jistě by ho přidal k důvodové zprávě.

Úsvitářská novela ve sněmovním tisku 714 je namířena na muslimy a netýká se například židovských rituálních porážek zvířat tzv šchity V úvodu důvodové zprávy poslanci projevují starost nad tím, jak zvíře při porážce trpí, zatímco o několik řádků níže odhalují, že jim ani tak o zvířata nejde. Sehrává se tu simultánka mezi muslimským a židovským bez ohledu na “styl”, nebo způsob zabití zvířete:

Ze všech rituálních porážek mají být zakázány jen ḥalál porážky, naproti tomu košer porážky
zůstanou povolené. Nejedná se o diskriminaci na základě náboženství, protože judaismus je
na území ČR tradiční a není maligní (Starý zákon není vykládán doslovně a historické příběhy
v něm nejsou chápány jako příklad k následování). Dále je nutno vzít v potaz odlišné
množství ḥalál a košer porážek v ČR. Diskriminací by bylo, kdyby se s odlišným (židovství a
islám) zacházelo stejně.

Paragraf 5f v důvodové zprávě nadržuje například větou “Diskriminací by bylo, kdyby se s odlišným (židovství a islám) zacházelo stejně.” bezdůvodně židovské komunitě a pokouší se náboženskou diksriminaci přivést v život. Je to útok na Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod.

Úpravy týkající se rituální porážky zvířat měly vždy mnoho společného jak s islamofobií, tak antisemitismem a také populismem. Veškeré nedostatky zatím podařilo napravit a zastavit v předlegislativním procesu. První pokus o antisemitismus v zákonech se odehrál již v roce 1992, kdy se vytvářela legislativa na ochranu zvířat. Kvůli restitucím a neochotě rozházet si to s federací židovských obcí nakonec naštěstí choutky po antisemitismu utichly. V roce 2012 se znovu objevily snahy zakázat rituální porážky po vzoru Holandska a Polska…….opět následovaly antisemitské a islamofobní nálady, na které díky diskusi nakonec nedošlo. Doposud neměly rituální porážky zvířat dostatečnou legislativní podporu, až se v roce 2012 do zákona č. 246/1992 Sb. (na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů)  dostal s účinností k 1.1.2013 § 5f (umožňující za specifikovaných podmínek rituální porážky).

Ještě v březnu 2015 ministr zemědělství v reakci na množství “kritických podnětů” eskalujících za období tzv uprchlické krize hájil legislativní stav i praxi týkající se rituálních porážek. Islamofobie dostávala větší a větší prostor……..islamofobní názory hovořily k divákům skrze televizní obrazovky a stejný ministr zemědělství v květnu 2015 totálně změnil svůj postoj a v odpovědi na protiislámsky mířenou interpelaci komunistického poslance týkající se rituální porážky “halál” připustil úplný zákaz rituálních porážek zvířat.

Ostatně, na ministrův najednou odmítavý přístup k halál porážkám také poukazuje důvodová zpráva sněmovního tisku 714

Předkladatelé tohoto návrhu zákona reagují na vyjádření ministra zemědělství ČR Mariana
Jurečky k návrhu zákona o zákazu halal (sněmovní tisk 713), který řeší stejnou problematiku
rituálních porážek zvířat. Ministr zemědělství uvedl, že ve vládě tuto změnu zákona
nepodpoří. Z jeho vyjádření je zároveň zřejmé, že má vůči porážce zvířat halal vážné výhrady.
Za stěžejní lze považovat toto vyjádření ministra zemědělství: „Byl jsem sám osobně
přítomen jak na porážce jehňat, tak býka, která probíhala halal způsobem, a rozhodně to
nepovažuji za způsob porážky, kterou bychom měli aplikovat ve třetím tisíciletí takovým
způsobem.

“Za zvířecími právy” se ukrývají útoky vůči minoritám. Na zákazu židovského porážení zvířat se zákonodárci neshodli s ministrem, a tak se předhodí muslimové, na jejichž utiskování se možná mile rád bude podílet také ministr zemědělství. Politici svým postojem vzkazují, že kdyby se muslimové nedrželi těch svých “podivných” zvyků, vlastně by možná vůbec o nic nešlo a nikdo by ve jménu šovinismu a xenofobie paragraf platný od ledna 2013 neměnil.

—————————————————-

Doplnění: 11.března 2016 Vláda ČR zamítla sněmovní tisk 714, a tak k halál zákazu naštěstí nedojde