Ozubené kolo používá Ulvrův Akorn, Kotlebova partaj i Vandasova DSSS

Ozubené kolo v Česku používá jak Vandasova Dělnická strana sociální spravedlnosti, Ulvrův Akorn, slovenská Ľudová strana Naše Slovensko . Ultralevice s ultrapravicí se na první pohled od sebe vzdaluje na míle daleko, ale při bližším pohledu tomu z ideového hlediska být nemusí.

Nacionální bolševismus se projevuje náklonností k ultralevici, ale také k ultrapravici, s níž klidně pořádá ve jménu společných hodnot a názorů nejrůznější projekty. Rudá se díky tomu může na demonstraci setkat s vyznavači antisemitismu, nebo dokonce stařičkého fašismu známého především z dob první a druhé republiky nebo devadesátých let minulého století.

kolo_logo

Typickým příkladem v českém prostředí by mohl být bývalý „tažný kůň“ Vyvadilova týmu, Michal Ulvr. Vtiskl svému ultralevicovému hnutí nahrazením jednoho z písmen variaci na ozubené kolo a dokonce se nadávno na svém facebookovém účtu doznal ke spolupráci s antisemitou a zakladatelem Národní demokracie, Adamem B. Bartošem.

Dnes se stejný muž po více než roce vyjadřuje o své blízkosti k Bartošovi jako k jednomu ze svých omylů, vůči kterým se musel přidat na stranu opozice: “vše co jsem kdy dělal jsem dělal v dobré víře, že mezi lidmi zvítězí dialog a snaha o porozumění, bohužel po vystupování Bartoše vůči imigrantům jsem musel jít do prudké opozice“…….nicméně, čerpal muž v červeném, známý především z protiamerických demonstrací, ve věci ozubeného kola ze stejných ideálů jako Tomáš Vandas nebo koncentrační tábory slibující Kotlebovci ze Slovenska?

Poslední jmenovaní ozubené kolo používají na svých propagačních materiálech. Do středu rudých ozubených kole umístili číslo pozice na stranické kandidáte. Například takový neonacista Marián Magát jako šéf militantních neonacistů z Kysúc v číselné kombozici uprostřed ozubené ratolesti beztrestně hajluje. Číslovka 88 neznamená v řeši neoluďáků nic jiného, než nacistický pozdrav “Heil Hitler”.

Ashampoo_Snap_2016.01.27_19h26m22s_007_

NSDAP a další organizace nacistického Německa se inspirovaly v ultralevicovém hnutí. Používaly jejich symboliku, protože se obracela k dělnictvu, tak jako to dělaly ultralevicové spolky Výmarské republiky. Ozubené kolo není ničím jiným, než symbolickým odkazem na dělnickou třídu, se kterou se ultralevice, stejně tak ultrapravice identifikuje. Skrze ni nacionální politika ochraňuje dělnictvo jako záruku zachování čistoty národa. S ozubeným kolem nacismus přivedl účelový pohled na svět, kdy byla společnost vykreslena do ideálů dělnické rodiny, v níž žena představuje rodičku, děti sportovně oddané bytosti se zbraní v ruce a otec není ničím jiným, než pracovitým dělníkem v některém z ocelářských koncernů.

Ozubené kolo nepřímo ukazuje na eugenické poučky, kdy plnohodnotnými členy společnosti jsou zdraví a práceschopní jedinci ve společnosti, a proto jsou středobodem krajně pojaté politiky na levicovém i pravicovém kolbišti politiky. Moderní nacionální bolševismus nemá potíže s eugenickými úvahami. Panslavismus představuje recept pro očistu, kde podřadní musí být vyhlazení, nebo vysídleni pryč mimo území Česka. Jako příklad by mohl sloužit neúspěšný projekt „Pochod Bohemia“, za nímž stáli někteří členové Holešovské výzvy i prorusky agitující aktivisté dneška. Nacionálně bolševická scéna se na počátku roku 2016 pokouší o vytvoření neoficiálního facebookového spolku Lidová fronta, ve kterém chtějí miloivníci bílé barvy orgnaizovat demonstrace vůči objektům své nenávisti.

Ashampoo_Snap_2016.01.27_19h38m15s_008_

Ozubené kolo evokuje ideu velkého společenského stroje poháněného pohybem menších ozubených kol, ve kterém malé součástky podřizují svou individualitu, v duchu skupinové dynamiky. Jinými slovy, symbolika ozubeného kola říká, že slabší se musí podřídit plánům silnějších, slabší nesmí mít vlastní vůli a pohybuje se ve jménu rozkazů silnějších. Nepřímo takový přístup evokuje symboliku sebeobětování se ve jménu jedné jediné společné věci. Jsou nabízeny pouze dvě varianty přístupů. Buď souhlasíte a budete členem soukolí, nebo ne a jste z něj jako vadná součástka vyřazeni. Krajní symbolika přináší krajní jednání, což je typické jak pro neofašismus, neonacismus, tak zároveň pro nacionální bolševismus, jehož následovníkem zcela nepokrytě Michal Ulvr je(zakládal komunisticko – nacionální strany a hnutí, přihlásil se ke spolupráci s Národní demokracií…).

Nadvláda silného nad slabšími jsou společným tématem jak neonacismu, neofašismu, tak nacionálního bolševismu. Do popředí se dostává jeden jediný šéf, hlava společné myšlenky, jež se snaží s pomocí jednotlivých nástrojů manipulace pod sebou organizovat skupinky stejně smýšlejících extrémistů, jež se chtě nechtě musejí podřídit svému vůdci. Jak již bylo řečeno, podobný trend je možné spatřovat na obou krajních březích politiky. Pouze slepý by si nevšiml, že se Adam B. Bartoš pokouší o totéž a pouze slepý by neviděl nejrůznější velmi podobné pokusy ultralevice. Neofašismus, neonacismus společně s krajními levicovými formami, například nacionálním bolševismem, vyznává ztrátu individuality, vlastního kritického myšlení ve prospěch nepřemýšlejícího útvaru ztvárněného například ozubeným kolem.

akorn_logo1
Zdroj: screenshot z webu www.akorn.cz

Vraťme se ještě na malý okamžik k logu Akornu. Ten vyobrazuje dvě půlky ozubeného kola podávající si na konci ruce. Jak by se tato symbolika dala vyložit? Nabízí se jednoduchá úvaha o dvou silných organizacích, jež jsou ochotné navzájem spolupracovat. Výsledky nabízené spolupráce poskytují ideovou obživu dělnickému stavu ztvárněnou dvěma klasy……jak již bylo v článku několikrát řečeno, z pohledu nacionálního bolševismu může spolupráce představovat přibližování ultralevicových ideálů s těmi neofašistickými nebo neonacistickými. Hlavní je „ochránit všechno české“ a udržovat tyto názory v běhu společné myšlenky……

Akorn má v obecném slova smyslu velmi vážný problém. Jeho zakladatel a vůdce Michal Ulvr není schopným stratégem, dokonce ani ideologem, i když by jím zcela určitě chtěl být. Je to vidět například na nezvládnuté spolupráci s Vyvadilem, kdy přišel pozdě na demonstraci a ta posléze skončila fiaskem. Je to vidět také na ochotě veřejně sám sebe identifikovat s někým silnějším, po jehož boku by mohl za určitých podmínek růst. Přidal se k Vyvadilovi a tam působil jako hlavní “kůň” proruské kampaně. Když se Ulvra Vyvadil veřejně zříká,  Ulvr na sociálních sítích cítí potřebu nebýt ignorován, a tak se záhy ztotožňuje se Solisem, Adamem B. Bartošem a jeho antisemitsko – kočkopsí stranou. Dávné přátelství a názorová blízkost se dostává na povrch, protože může znamenat „novou kariéru“ pod velením antisemity Bartoše, jež je posléze kvůli očekávanému postoji vůči uprchlíkům Ulvrem odsunut do tábora ideových nepřátel.

Společná symbolika krajní levice s krajní pravicí nepřímo napomáhá k omílání hran, kdy projevy neonacismu nebo neofašismu jsou vnímány jako neškodná záležitost usilující o lepší společnost. Proto je třeba odmítat podobnou symboliku a je nanejvýš správné poukazovat na její ukrytý význam, s nímž například jeho ozubenost ke svému okolí hovoří.