Je Nový Jeruzalém Dana Landy vhodným doplňkem k antisemitismu Karla IV.?

Dan Landa a jeho Nový Jeruzalém…….je to tragikomická událost, kdy jsou oslavy sedmistého výročí narození Karla IV. doprovázeny onucí ultranacionalismu a všichni jsou v okolí atakováni potřebou vytvářet podobu národa lepší, než ve skutečnosti byla a doposud je. Vozová hradba v sobě ukrývala hrdinství náboženských fanatiků ideově zápasící s hluboko zakořeněnými frustracemi, jež Dan pravidelně na svých koncertech vystavoval na odiv.

Společně se sedmi sty lety od narození ideového symbolu středověku, oslavujeme sedmsedát let od konce druhé světové války. Nacionální socialismus zavraždil na miliony lidí. Rozlišoval každého podle darwinovských předpisů, kdy tvar lebky, nos, barva vlasů, nebo barva kůže měly přesně stanovené parametry. Každý, kdo předem vytvořeným schématům neodpovídal, byl posléze odsouzen do role podčlověka. Skončil v koncentračním táboře, nebo mu byla vyčleněna pozice uprostřed nacionálně socialistické společnosti. Člověk přestal být člověkem…….stal se souborem parametrů, a tudíž mohl být mučen, trýzněn hlady i nelidskou prací, protože stroj necítí bolest, nemá duši a neví, že jediné vykoupení z utrpení je smrt v plynové komoře.

Dan Landa, i když se nyní vydává v nejrůznějších televizních rozhovorech za milovníka menhirů i starých run, představuje pro ultrapravicovou scénu symboliku starých časů, kdy Orlík s přebělenými slovíčky vyzýval posluchače k rasové nenávisti……holohlaví extrémisté viděli v devadesátých letech v Danu Landovi svého guru, s nímž se rodila za doprovodu not a účasti na nejrůznějších akcí česká neonacistická scéna. Holohlaví mužíčkové, jímž je nyní kolem čtyřiceti a více, dostávali v hudebním sepětí  mužíka v kápi z Ordo Lumen Templi ideové školení, jež posléze zdokonalovávali v nejrůznějších neonacisticky směřujících spolcích.

Je trapné, že zrovna teď v období, kdy si připomínáme a zároveň odmítáme hrůzy nacismu, je pražským radním vybrána ikona českého nacionálního socialismu k tomu, aby sepsala hymnu k chystaným oslavám výročí narození Karla IV. Jako kdybychom se vysmívali sami sobě. Káleli na vlastní historii a společně s neexistujícím kultem osobnosti náboženského fanatismu přijímali kult jiný, tentokrát čistě nacionálně sociální. Dan Landa se neodstřihl od své minulosti. Na svých koncertech se navrací k šlágrům Orlíku……pravidelně v reklamách na Primě oznamuje, že staré hity nechá zazpívat své pěvecké kolegy.

Jak dalece má vedení KDU-ČSL blízko k ultranacionalismu?…..šéf lidovecké strany, Pavel Bělobrádek byl fanouškem Orlíku se zkušenostmi z jatek, pražský radní za KDU-ČSL, Jan Wolf, oslovil Landu jako “zdatného” umělce, jež by mohl pro chystané oslavy vytvořit hymnu Orlík ve svých textech rozšiřoval rasismus, xenofobii s anticikanismem……jsou snad tyto hodnoty něčím, co by mělo být spojováno s Karlem IV. i slávou Českého království? Landova historie dostává často neexistující nacionální nástřik. Heroizuje to, co by mělo být opomíjeno, nebo označováno pravdivě bez ideologických přikrášlení.

Považovat Karla IV. za Čecha, notabene za patrona českého národa je hloupé a naprosto nelogické. Karel žil dávno před existencí moderních národů a něco takového jako český národ neexistovalo(alespoň ne v podobě, v jaké dnes vnímáme podstatu národa)….kromě Čecha, byl také Francouzem, Němcem, Italem…….je tu nebezpečí, že nastane přisvojování si něčeho, co není výlučně české a co ani být české nemůže. Je složité určit co za středověku bylo a nebylo české. Tenkrát bylo prostředí mezinárodní a rod Lucemburků také mezinárodně vystupoval. Nacionalismus ve středověku měl také jinou podobu než dnes.

Evropa za dob Karla IV. žila ve své malé době ledové, kdy panoval antisemitismus udržovaný koncily z Říma následovaný náboženským fanatismem tehdejší společnosti, kdy církev znamenala všechno (pokud církev nestála v cestě zájmům panovníka). Lucemburský panovník měl mimo jiné v oblibě “sběratelskou vášeň” pro vzácné ostatky svatých mučedníků….měl zájem o posílení kultu světců, skrze který chtěl vladař posílit svou vlastní politickou pozici. Karlova sbírka neobsahovala  jen relikvie, ale celou řadu velmi kuriózních předmětů jakým byla například kostra draka. Svou sbírku relikvií Karel věnoval většinou církevním institucím a tím také upevňoval moc církve i oddanost církve panovníkovi. Nekriticky věřil pravosti relikvií i ostatků, za něž vydával ohromné peníze. Za dob Karlova života církev velmi bohatne.

Karel IV. z pohledu dnešní doby vystupoval jako “účelový” antisemita, kdy s Židy zacházel jako se zbožím…..zastavoval je, platil své dluhy na jejich úkor a také rušil jejich dlužní úpisy, ochraňoval je, ale když to vyhovovalo zájmům krále přihlížel i pogromům….viz zdokumentovaný případ, kdy Karel IV. vydal listiny, na jejichž základě došlo k odpuštění činům vrahů, jež se v červnu 1349 podíleli na protižidovském pogromu. Markrabímu Ludvíku Braniborskému přiznal právo, aby si při příštím pogromu vybral pro sebe v Norimberku tři nejlepší domy pobitých Židů……….Karel IV. podporoval protižidovské pogromy, protože mohl majetkem povražděných Židů odměňovat některé šlechtice.

Jenže taková byla tehdejší doba a Karel IV. se nechoval jinak, než ostatní vladaři. Kdyby o osobnosti české historie rozhodovali Židé, zcela jistě by Karla IV. nenazvali Otcem vlasti, natož nejvýznamnější osobností české historie.

  • Karel IV. byl stejně krutý i milostivý jako tehdejší šlechta.
  • Karel IV. byl náboženským fanatikem, ale také dokázal využít katolické preláty k ideovému boji s papežem a přinucení církve vyhovět králově vůli
  • Karel IV. byl, jak již bylo řečeno “účelovým” antisemitou
  • Karel IV. byl králem všech obyvatel Českého království, tedy i českých Němců.
  • Karel IV. byl ochoten povraždit kohokoli bez ohledu na národnost, pokud to vyhovovalo královským zájmům, především boji o moc a peníze.
  • Karel IV. nebyl nikým jiným, než vladařem v těžkopádné době středověku a jako takový se všemi klady, ale také zápory vystupoval.

V chystaných oslavách vzpomínaný muž byl ochotný sledovat mučení, podílet se na mučení, přihlížet masakrům, jež si posléze ideově ubránil……je hloupé na syna Jana Lucemburského pohlížet jako na světce, protože jím nebyl. Ikonu ze středověkého vladaře a zakladatele Univerzity Karlovy vytvořily pozdější režimy a ještě před tím období středověku zromantizovalo 18. a 19. století následované umělohmotně vytvořeným českým nacionalismem, jež se v bolestech rodil v období národního buditelství i pokračující Československé republiky.

Dan Landa si ve svém uměleckém mámení vzpomněl na Nový Jeruzalém…..snad si ve svém nacionálním snu i pendlování po internetových zdrojích všiml Karlova úsilí vytvořit z Prahy Nový Jeruzalém. Bůh, víra i ultranacionalismus jedno jsou. Což je v případě Landy přinejmenším vtipné. Nedávno se mužík s gibu runou na zádech holedbal pohanstvím, aby později sténal v notách nad “božím” úmyslem Karla IV.

NOVÝ JERUZALÉM
Tvůj otec Jan, král, tuhle zemi neměl nikdy příliš rád.
Pro její vzdor, vztek, intriky a primitivní směr.
Přijel jsi sem k nám, nedali ti k nocování žádnej hrad. 
Zapadlý Čechy, černá díra, bídná královna všech děr.
Však ty jsi byl syn, starý český krve rodu Přemysla.
Takže sis řek, že tady musí slavný město stát.
Ta stará zem je napojená na hvězdy a na čísla.
Drahokam v blátě jen ho pracně z toho bláta vydlabat.
Naše české království je krajina Tvý matky
Bůh ukázal prstem: tahle země bude svatá.
Praga caput regni na trůn navrátí se zpátky,
(jako) věčná hvězdná Brána, kde jsou odemčený vrata.
A tak sis řek, já proměním sluj plnou trní v zahradu! 
Jak Matku svou ji budu vroucně milovat a ctít. 
Vložil jsi sem část původního nebeskýho pokladu.
Jak Nový Jeruzalém nakázál jsi Prahu postavit.
Naše české království je krajina Tvý matky
Bůh ukázal prstem: tahle země bude svatá.
Praga caput regni na trůn navrátí se zpátky,
(jako) věčná hvězdná Brána kde jsou odemčený vrata.
Pozval jsi sem k nám ze všech koutů světa slavný mudrce.
Ať proměněj zem v chrám, kterej označuje střed.
Pramáti všech škol zasadil jsi tady přímo do srdce!
Kámen vzácnej na koruně září aby očaroval svět.
Naše české království je krajina Tvý matky…

Zapadlý Čechy, černá díra, bídná královna” vystupuje z připravené Landovy hymny a člověk neví, jestli se má smát, nebo brečet. Hvězdná brána s černými děrami se společně s padlými ženami usmívá na posluchače, jako kdyby snad jednotlivá slova chtěla dokázat primitivitu autorovy mysli. Překročil Dan z ideálu náboženského fanatismu Karla IV. k ideálu nápravy kurviček Milíčem zřízeného Nového Jeruzaléma?

Snad někde uprostřed hudebního díla někdo vloží kámen do soukolí hvězdné brány a nositelé xenofobie, jakým byl například Orlík, skončí v jiné vesmírné dimenzi jednou pro vždy. Landa v písni všechno vsadil na náboženský fanatismus, jež je mu velmi blízký. Moderní nacionalismus je téměř vždy doprovázen náboženstvím, který sehrává páteř ultranacionalismu.

Chtějí snad pražští radní nacionalizování, náboženský despotismus, odpor k lidským právům prezentovat jako historický odkaz minulosti? K interpretaci historie by se mělo přistupovat velmi opatrně. Dan Landa ani jeho veršovánky nepatří k chystaným oslavám narození Karla IV.