Hrebenar.eu je kritizován Židovskou obcí v Praze za kritiku politiky Státu Izrael

Zpráva o projevech antisemitismu Židovské obce v Praze není ničím jiným, než slátaninou vytvořenou na základě izraelského zákonodárství, kdy je trestné kritizovat vládu za přečiny, apartheid a bezpráví, jehož se dopouští na palestincích, beduínech, černoších, muslimech a dalších minoritách žijících ve Státě Izrael. Vedle čecháčkovských fašistů obživujících nenávist vůči všemu židovskému, se na vytvořeném seznamu nacházejí také ochránci lidských práv, jež nedělají nic jiného, že poukazují na nespravedlnosti, jichž se izraelská politika apartheidu dopouští. 

Židovská obec v Praze sama sebe podobnými seznamy diskredituje. Má nástroj, s nímž může dehonestovat své ideové nepřátele, protože si troufli požadovat po Tel Avivu, aby, tak jako ostatní země světa, dodržoval mezinárodní právo s právem jednotlivých minorit. Odstavce dokazující, že ten či onen text byl antisemitský, nedělají nic jiného, než to, co sama židovská obec kritizuje. Antisemité nerozlišují mezi Židy a sionisty. Všechny hážou do jednoho pytle, a proto považují svůj trapný boj založený na rasovém a náboženském původu za ospravedlnitelný. Židovská obec v Praze nerozlišuje mezi antisemitismem, vůči kterému je nutné bojovat, a kritikou politiky vlády, která je v demokratickém společenství nejen nutná, ale také naprosto povolená.

Kromě nejrůznějších podobenství internetového mámení Adama Bartoše doprovázeného Svobodným  odporem.cz, jsou pod sebou uváděni odpůrci sionismu, nikoli však podporovatelé antisemitismu. Řeč by mohla být o Cemperově blogu na iDnes, případně o serveru Hrebenar.eu, který se pravidelně objevuje v každoročních soupiscích sionistů z Prahy. Vedení Židovské obce v Praze je reprezentováno deseti procenty ortodoxních židů, jež v hlavním městě a jeho okolí žijí. Příkladem by mohl být nejvyšší rabín David Petera, který svými komentáři v médiích podporuje antisemitismus, s nímž se formou výkaznictví mezi řádky Židovská obec v Praze snaží bojovat. 

Server Hrebenar.eu je v inkriminované zprávě uvedený hned jedenáctkrát:

zidovska_obec_praha_zprava
Články Hrebenar.eu uvedené ve zprávě Židovské obce v Praze

Ani jeden z uvedených článků, jež Židovská obec v Praze pokládá za antisemitské, nebyl zaměřený vůči všem židům. Obsahy byly tvořeny na základě průkazných důkazů a materiálů, na které poukazují nejen nejrůznější zpravodajské weby jako The Washington Post, New York Times, Haaretz, ale také mezinárodní lidskoprávní organizace jako jsou Amnesty International, Human Rights Watch, Save the Childern nebo B’Tselem. Jsou snad tyto organizace s těmito médii antisemitské?  Mnoho článků vzniká na základě zpráv Organizace spojených národů….je tedy OSN taktéž antisemitská?

Pokud se židovka přáteli se zastáncem banderovců, potom je to podivné, zvláště, když banderovci v minulosti povraždili na tisíce Židů v Polsku, Sovětském svazu, Bělorusku i samotné Ukrajině. Jedná se o paní Tydlitátovou, jež se přátelí s europoslancem Jaromírem Štětinou.

tydlitatova_pratelstvi_stetina
Screenshot facebookových přátel Tydlitátové

Ten považuje Štěpána Banderu za ukrajinskou obdobu bratří Mašínů. Jak by se na počínání paní Tydlitátové dívaly oběti banderovského řádění? Několik mezinárodních organizací poukazovalo a stále poukazuje na praxi izraelské armády používat palestinské děti, ale také palestinské dospělé jako lidské štíty. Dala by se zmínit organizace  Euro-Mid Observer for Human Rights, jejíž zpráva posloužila k vytvoření článku “Izrael jako lidské štíty používá také děti”. Takové počínání je v rozporu s mezinárodním právem a dalo by se označit za zločin proti lidskosti. Proč je článek popisující praxi lidských štítů spolu se svědectvím lidí, jež byli jako lidské štíty použity, pokládán za antisemitský?

Podobně by se dalo hovořit o každém článku uvedeném na seznamu Židovské obce v Praze. Proti sionismu je třeba skutečně bojovat jako proti neonacismu. V článku “Proti sionismu je třeba bojovat stejně jako proti neonacismu” není nic antisemitského. Nepopírá Izrael a jeho existenci. Neslučuje sionismus s ostatními židy. Naopak pálení izraelských vlajek odmítá a říká, že Izrael má právo na existenci, viz úryvek článku:

Je správné odmítat pálení izraelských vlajek, protože takové pálení je projevem naprostého barbarismu odmítajícího sledovat rozdíly v pojmech jako je stát, národ, ideologie……..Stát Izrael vznikl na základě sionismu, utlačovatelské víry usilující o vysídlení původních obyvatel, ale je nutné vnímat realitu. Izrael existuje a má právo na svou existenci. Stejně tak má právo na existenci Palestina, kterou je nutné také respektovat. Zatímco obyčejní Židé v nejrůznějších občanských organizacích demonstrují na ulicích za rovnoprávné soužití Izraele s Palestinou, sionističtí politici za doprovodu rabínů vymýšlejí zákony, pomocí nichž by umlčeli hlasy nespokojených.

Sionisté se v diaspoře často spolčují s dalšími extrémisty. Je jim jedno, podobně jako stoupencům NWO, kdo ti další extrémisté jsou a jaké je jádro jejich extrémizování. V Česku se sionisté spojují neformálně s představiteli Czech Defence League, setkávají se s představiteli banderovců. Obě dvě skupiny nenávistníků si zvou na své demonstrace, navštěvují demonstrace Konvičkářů, někdy i ukrajinských nacionalistů………….v médiích pomocí lidí na vlivných postech brojí proti islámu, viz Jiří X Doležal, který díky po prabábě objeveném židovském původu podlehl mámení sionismu prezentovaného formou článků i módních výstřelků – triček se znaky IDF.

Zdroj: úryvek z článku

V čem je antisemitský? Lidé žijící v diaspoře obecně inklinují k nacionalismu a radikalismu, který si idealizují stejně jako události ve své rodné zemi. Co v úryvku textu není pravda? Někteří čeští sionisté se spolčují s extrémisty, s neonacisty, s islamofoby i dalšími xenofobně laděnými jedinci ve společnosti. Betlém je skutečně obehnaný v rozporu s mezinárodním právem zdí. Je antisemitské ukazovat na to, že “Osm metrů vysoká dělící zeď nerespektovala ekonomická a vlastnická práva místních obyvatel a odděluje tak místní Palestince od  25 % své vlastní zemědělské půdy, ke které Palestinci ztrácejí svobodný přístup.“?

Židovská obec v Praze ukazuje, jak moc nedemokraticky smýšlí, když odmítání porušování lidských práv považuje za projev antisemitismu.

Analytická činnost tvůrců zprávy je vskutku odzbrojující. Vážnost myšlené zprávy je podkopávána nejen tím, že odpůrce sionismu  strká do jednoho pytle s českými fašisty a neonacisty, ale také tím, že Židovská obec v Praze přisoudila silně antisemitský článek z webu http://www.cd89.cz/ webu Hrebenar.eu

zidovska_obec_chyba
Zdroj: screenshot ze zprávy Židovské obce v Praze

Chtěli snad sionisté poškodit web Hrebenar.eu, když umělohmotně spojují antisemitský web s webem lidskorpávním? Je veřejným tajemstvím, že cd89.cz je výtvorem Adama B. Bartoše a Jiří Hrebenar s Bartošem ani jeho nahnědlou partají nemá nic společného.

Židovská obec v úvodu své zprávy uvádí:

Definice FRA vymezuje i jednotlivé konkrétní projevy antisemitismu: „Dnešní antisemitismus
ve veřejném životě, v médiích, ve školách, na pracovištích a v náboženských kruzích může po
zohlednění celkového kontextu nabývat např. následujících podob:

1. Podněcování, podpora či ospravedlňování zabíjení Židů či hrubého ubližování Židům
ve jménu radikální ideologie či extrémního náboženského postoje;

2. Obviňování z prolhanosti, dehumanizace, démonizace, prohlášení o jednotlivých
Židech (či židovstvu jakožto jakési kolektivní moci) založená na stereotypech. Zejména, avšak
nikoli pouze, mýty o světovém židovském spiknutí nebo o Židech kontrolujících média,
ekonomii, vládu a jiné společenské instituce;

3. Obviňování Židů jakožto pospolitosti z odpovědnosti za skutečné či smyšlené chyby a
špatnosti zaviněné židovským jedincem či skupinou Židů či dokonce ne-Židy;

4. Popírání existence, rozsahu, způsobu provedení (např. plynové komory) a účelu
genocidy Židů německými nacisty, jejich podporovateli a spojenci během 2. světové války
(holocaust);

5. Obviňování Židů jakožto pospolitosti či Státu Izrael z vymyšlení si či ze zveličování
holocaustu;

6. Obviňování židovských občanů z větší loajality ke Státu Izrael nebo z upřednostňování
domnělých priorit mezinárodního židovstva před zájmy svého vlastního státu.

Dopustil se server Hrebenar.eu některého z výše uvedených bodů?

Postoje Hrebenar.eu k jednotlivým bodům:

Ad 1. Hrebenar.eu nikdy nepodporoval ospravedlnění zabíjení Židů, či hrubé ubližování Židům. Vždy se server Hrebenar.eu staví do role ochránce lidských práv a nepraktikuje princip společné viny. Rovněž se Hrebenar.eu nikdy neprojevoval extrémními náboženskými názory a veřejně odmítal a odmítá jak klerofašismus, tak nejrůznější ortodoxní druhy náboženství, ke kterým patří ortodoxní judaismus, ortodoxní pojetí islámu, protože ortodoxní víra vždy ve své slepotě odmítá základní principy a hodnoty náboženství, ke kterému se hlásí a navíc jsou často ortodoxní postoje v rozporu s ochranou lidských práv. Hrebenar.eu odmítá wahhábismus jako umělohmotný koncept sektářství z 18. století nemající s islámem pranic společného.

Ad 2. Hrebenar.eu nikdy nesouhlasil a nesouhlasí s teoriemi o světovládném židovstvu a vždy proti takovým názorům vystupoval a vystupuje. V žádném článku na www.hrebenar.eu není žádný článek, který by propagoval takové teorie nebo je podporoval.

Ad 3. Hrebenar.eu odmítá princip hromadné viny. Nehledí na Židy nebo židy jako na jednolitou komunitu, kde provinění jednotlivců je proviněním všech. Žádný článek v podobném znění na www.hrebenar.eu není.

Ad 4. Hrebenar.eu nikdy nezpochybňoval holocaust, ani plynové komory. Naopak k obětem holocaustu cítí úctu a vždy se o obětech holocaustu vyjadřoval a vyjadřuje s úctou a náležitým respektem.

Ad 5. Hrebenar.eu nikdy ve svých článcích neobviňoval Židy nebo Stát Izrael ze zveličování oběti holocaustu. Hrebenar.eu v článcích tvrdil, že kdyby se Izrael za hitlerovské éry choval k přistěhovalcům tak jako dnes, přispěl by k holocaustu. Zároveň Hrebenar.eu tvrdil, že se Izrael skrze svoji politiku apartheidu dopouští na palestincích holocaustu zvláště v Gaze, kde vytvořil jedno z největších dětských ghett.  Dále Hrebenar.eu tvrdil, že Izrael a sionisté často používají holocaust jako ospravedlnění k tomu, aby ostatní přehlíželi politiku apartheidu, rasismu a nespravedlnosti v Izraeli.

Ad 6. Hrebenar.eu neuznává hlavní koncept sionismu. A sice, že Izrael jsou Židé a všichni Židé patří do Izraele. Izrael je v očích Hrebenar.eu státem jako každý jiný a izraelská vláda se dopouští válečných zločinů na Palestincích a přečinů proti lidským právům hlavně ve věci beduínů, Falašů a dalších minorit. O mezinárodních prioritách židovstva nikdy web Hrebenar.eu nepsal. Ono to ani nejde, protože kdo má zastávat takové priority a kdo do židovstva patří a kdo nikoli? Takto Hrebenar.eu opravdu nepřemýšlí.

Zpráva Židovské obce v Praze dále uvádí: 

K příkladům antisemitských projevů vztahujících se k Státu Izrael po zohlednění celkového
kontextu patří např.:
1. Popírání práva židovského národa na sebeurčení, např. tvrzením, že existence Státu
Izrael je rasistický počin;
2. Vytváření dvojích standardů tím, že se vyžaduje jednání neočekávané a nevyžadované
od žádného jiného státu;
3. Používání symbolů a vyobrazení asociovaných s klasickým antisemitismem (např.
obviňování Židů z vraždy Ježíše nebo rituálních vražd) k charakterizování Izraele či Izraelců;
4. Přirovnávání izraelské politiky k nacistické;
5. Považování Židů za kolektivně zodpovědné za akce Státu Izrael

Ad 1. Hrebenar.eu nepopírá právo židovského národa na sebeurčení. Hrebenar.eu k této otázce zastává následující názor: “Stát Izrael vznikl na základě sionismu, terorismu(viz bojůvky jako Irgun a Lechi), utlačovatelské víry usilující o vysídlení původních obyvatel, ale je nutné vnímat realitu. Izrael existuje a má právo na svou existenci jako jakýkoli jiný stát na světě. Stejně tak má právo na existenci Palestina, kterou je nutné také respektovat.

Ad 2. Hrebenar.eu nikdy vůči Státu Izrael nepožadoval dvojí standardy, jež by byly nezvyklé u ostatních států kdekoli na světě. Hrebenar.eu ve svých článcích požadoval a požaduje aby: Stát Izrael dodržoval mezinárodní úmluvy a smlouvy, ke kterým se zavázal a které také ratifikoval. Hrebenar.eu po Státu Izrael požaduje ukončení politiky apartheidu, dvojího právního systému, ukončení rasismu, ukončení okupace na níž nemá Stát Izrael právo, plnění rezolucí OSN, uznání Palestiny jako státu, ukončení politiky viny všech Palestinců společně s ukončením drastických vojenských operací v přelidněných oblastech Gazy a v dalších okupovaných oblastech. Hrebenar.eu požaduje odstranění segregční zdi a navrácení Izraelem zabavených pozemků jejich vlastníkům. Hrebenar.eu požaduje zastavení výstavby osad a odstranění již stávajících osad. Hrebenar.eu zároveň odmítá princip administtrativní vazby společně s nerovnoměrným přerozdělováním vody z oblasti Horské zvodně, jež je na mnoha místech jediným zdrojem vody. Pokud Stát Izrael aplikuje pravidla, jež demokratický stát nezná, nemůže požadavek na ukončení takových pravidel považovat za dvojí standard.

Ad 3. Hrebenar.eu nikdy takový symbol nepoužilo a nepoužívá.

Ad 4. V mnoha ohledech je považovat politiku Státu Izrael za blízkou k té nacistické. V mnoha ohledech je považovat politiku Státu Izrael za blízkou k té nacistické. Viz požadavky a hlášky jednotlivých politiků, schválené zákony diskriminační povahy vytvářející nad a podobčany, které nemají k nacismu daleko. Pokud je označování výroků členů izraelské vlády vyzývající k zabíjení palestinců, jejich deportaci do uzavřených táborů, nebo ke sterilizaci palestinských žen za nacistické považované za antisemitismus,  poté by bylo dobré, zeptat se, proč nejsou za antisemitské označované také podobné výroky fašistů kdekoli na světě. Kritika politika, případné přirovnání jeho slov k čemukoli, je v demokracii správná a naprosto nutná. Pokus se politikova rétorika blíží nebo je rovna nacistické, je správné, pokud je za nacistickou označována. Pokud stát jako státní politiku aplikuje segregační paragrafy podobně jako nacistické Německo, poté je možné takovou politiku za nacistickou považovat. Není v tom žádný antisemitismus. Je to pouze legitimní kritika politiky státu.

Ad 5. Hrebenar.eu neuznává kolektivní vinu společně s logikou Stát Izrael = Židé. Tudíž se nikdy ničeho takového nedopustil.

Při určování tzv. nového antisemitismu Židovská obec používá tvz. 3D test:

3D test3
Při určování projevů tzv. nového antisemitismu, který se významně týká nelegitimní kritiky
Státu Izrael, a k jasnějšímu oddělení kritiky Izraele a nového antisemitismu se SB řídí tzv. 3D
testem, jehož autorem je Natan Sharansky.4 Podle tohoto testu se za antisemitský považuje
takový výrok, jenž obsahuje minimálně jedno z tzv. 3D.
První D symbolizuje démonizaci Izraele – tedy označování Izraele za zhmotnělé zlo, agresi.
Příkladem může být přirovnávání politiky Státu Izrael k nacistickému Německu nebo
palestinských uprchlických táborů ke koncentračním táborům apod.
Druhým D označuje Sharansky dvojí standard, který je selektivně aplikován na Stát Izrael při posuzování zahraniční politiky či vnitřních záležitostí. Ten je tak především v rámci
Organizace spojených národů terčem množství jednostranných odsuzujících prohlášení a
rezolucí, zatímco jiné státy, mnohdy nedemokratické, autoritářské a totalitní, adekvátní
kritice čelit nemusí a samy jsou nejednou těmi, kdo vystupují vůči Státu Izrael jako arbitr
dodržování mezinárodních zákonů a lidských práv.
Třetí D symbolizuje delegitimaci Státu Izrael. Jako antisemitské mohou být hodnoceny
takové výroky, které popírají právo Státu Izraele na existenci.

Ad První D symbolizuje démonizaci Izraele: V mnoha ohledech je považovat politiku Státu Izrael za blízkou k té nacistické. Viz požadavky a hlášky jednotlivých politiků, schválené zákony diskriminační povahy vytvářející nad a podobčany, které nemají k nacismu daleko. Pokud je označování výroků členů izraelské vlády vyzývající k zabíjení palestinců, jejich deportaci do uzavřených táborů, nebo ke sterilizaci palestinských žen za nacistické považované za antisemitismus,  poté by bylo dobré, zeptat se, proč nejsou za antisemitské označované také podobné výroky fašistů kdekoli na světě. Kritika politika, případné přirovnání jeho slov k čemukoli, je v demokracii správná a naprosto nutná. Pokus se politikova rétorika blíží nebo je rovna nacistické, je správné, pokud je za nacistickou označována. Pokud stát jako státní politiku aplikuje segregační paragrafy podobně jako nacistické Německo, poté je možné takovou politiku za nacistickou považovat. Není v tom žádný antisemitismus. Je to pouze legitimní kritika politiky státu.

Ad  Druhé D: Hrebenar.eu nikdy nepožedoval ve věci OSN dvojí standard. Hrebenar.eu pouze požaduje, aby se v mezinárodních otázkách Stát Izrael choval stejně jako ostatní státy světa. Hrebenar.eu chce, aby Stát Izrael dodržoval mezinárodní právo i lidská práva garantovaná mezinárodním právem i mezinárodně závaznými úmluvami.

Ad Třetí D symbolizuje delegitimaci Státu Izrael: Hrebenar.eu nikdy nezpochybňoval legitimitu Státu Izrael

Shrnuto a podtrženo: Hrebenar.eu je kritizován Židovskou obcí v Praze za kritiku politiky Státu Izrael. V článcích nevystupuje antisemitsky.