Darwinovy evoluční teorie daly intelektuální základ nacismu

Někteří rádoby intelektuálové se ohánějí Darwinismem. Domnělý zápas druhů, podceňování jednoho před druhým…..najednou je tady pokus o  znásilnění pravidel přírody k účelům rasové nenávisti. Bílí jsou přeci nejvyššími nadlidmi, zatímco ti ostatní jsou jako slabé loutky odsouzené ke konečnému zániku. Dnes je tomu 155 let od doby, kdy Darwinova evoluční teorie spatřila světlo světa. Vousatý vědec dal svými myšlenkami intelektuální základ nacismu, na němž pavědci eugeniky vytvářeli šablony správných árijců se správnými rysy dělnického národa. Charles Darwin tvrdil, že v přírodě existuje neustálý zápas o přežití, v němž jsou některé rasy obzvláště úspěšné, zatímco ty ostatní jsou odsouzeny k prohře a jsou následně “eliminováni”. 

Anglický naturalista známý především evoluční výpravou z Galapág svými knihami “O původu druhu” a “Původ člověka” zcela nevědomky přispěl vědeckými základy k nevědeckým teoriím o černobílém světě. Prvek Darwinismu se zpočátku jevil jako příhodná cesta k rozvoji společnosti. Rozvíjející se průmysl 19. století nepotřeboval humanismus, protože zacházet s dělníkem jako s člověkem představovalo další finanční náklady, které továrníci mnohem radši investovali do nových strojů a technologií.  Najednou se Darwinovo učení přestalo týkat pouze světa zvířat a přenášelo se díky vlivným a bohatým mecenášům do nevědeckého vnímání lidské společnosti, v níž jednotlivé druhy zvířat předurčených k úspěchu nahradili lidé.

Rasismus získával pseudovědecký rámec. Lidstvo na Zemi rostlo závratnou rychlostí, a tak je přeci přirozené, když díky neexistujícímu, či nedostačujícímu sociálnímu systému dochází k neustálému zápasu o přežití, v němž tak jako uprostřed džungle z lián, jsou lidští předurčenci a zatracenci, nad kterými se zavírají vody zapomnění.  Teorie o nejvyvolenějším, dekadence morálního základu slušné společnosti…..to všechno bylo zdárné prostředí pro budoucí báchorky o rasovém a morálním předurčení pánů nad životy ostatních.

Doktrína přírodního výběru byla umně zneužita francouzským spisovatelem Joseph-Arthurem Gobineauem, jehož Esej o nerovnocennosti z roku 1853 se do dnešních dnů stal mantrou, biblí současných rasistů. Najednou nejdůležitějším faktorem ve vývoji lidské společnosti zůstala rasa. Nevědecké přemýšlení bez základů reality vytvářelo skupinu rasově čistých, nedotčených, mezi než podle Gobineaua patří také árijská rasa. Tuto teorii posléze rozšířil Houston Stewart Chamberlain, jehož jako autora rasových teorií obdivoval dokonce samotný Adolf Hitler.

Árijci se stali díky znásilněnému Darwinismu neposkvrněnými, geneticky čistými vládci světa. Nacismus tak zcela záměrně démonizoval ty, jež s učením nenávisti neměli pranic společného.

———————————————————————————-

SKUTEČNÝ VÝZNAM SLOVA ÁRIJEC

Byl to také Darwinismus, jež umožnil na člověka pohlížet z rasistického hlediska podle charakteristických rysů jako je výška, stavba kostry, tvar lebky, barva očí a vlasů, hustota ochlupení a dalších vlastností. Najednou se člověk ztratil, aby badatelé mohli třídit ostatní lidi jako ovoce do předem připravených ošatek.

Staří vědci 19. a 20. století pokládali Árijce za společné předky(praotce) Indů a Íránců. Nejmodernější informace však říkají totálně něco jiného. Árijci byli spíše “bratry” Indů a Íránců a nikoli jejich vznešenými praotci. Ve světle vědeckých omylů vznikaly další chybné teorie, v nichž byl prastarý sanskrt Árijců pokládán za matku indoevopských jazyků, i když ve skutečnosti je jejich sestrou. Z historických pramenů vyplývá, že vzhled Indoevropanů se podobal vzhledu bílých lidí(tento fakt zneužily rasové teorie ve svůj prospěch. Rozdělování lidí podle rasy v 19.  a 20. století umožňovalo používat Árijce jako ostrý kontrast vůči Semitům) a proto také moderní antropologie hovoří o Indoevropanech jako o Árijcích(z vědeckého hlediska jsou Árijci také Keltové, Germáni, Slované, Románi….a další kmeny Evropy). Árijec je antropology vnímán jako bílý Evropan dělící se do pěti podskupin: nordická, alpinská, středozemní, dinárská a východobaltická. Z vědeckého hlediska je nemožné zařazovat celé národy nebo kmeny do jednotlivých skupin a jakékoli povídačky o čistém, neposkvrněné národě jsou totálním nesmyslem, protože čistokrevný Čech, Němec, Holanďan či Slovák neexistuje.

Význam slova “Árijec” je v prostředí laické veřejnosti chápán jako synonymum pro příslušníka  bílé rasy…….tedy bílé rasy z Evropy, abychom byli přesní……protože samotný výraz bílá rasa do sebe váže také Židy, Romy, Araby a další…..

Samotný výraz Árijec je díky nacismu vnímán jako synonymum pro člověka nordické rasové podskupiny. Nacisté zašli ještě dál a za Árijce pokládali modrooké a plavovlasé Teutony, i když v reálném světě za árijce byli pokládáni tmavovlasí náckové jako Himmler, Goebbels a další…….Adolf Hitler byl podle antropologů alpinsko-dinárský Árijec

———————————————————————————-

Hitler byl Darwinem doslova nadšen. Dokonce mu na titulu jeho knihy Mein Kampf věnoval slova díků:Ten boj byl samozřejmě boj o přežití navržený Darwinem“. Evolucionisté(pokračovatelé myšlenek Darwina) na základě evolučních učení vytvářeli archiv vlastností, rozměrů a správných charakteristik té či oné rasy. Dokonce vymýšleli nové podskupiny, do nichž by mohli zařadit “vzhledově nepřijatelné” jedince.

 Nacistická oddanost darwinismu se stala součástí státní politiky již od jejího převzetí moci v Německu. Nacistické rasové zásady všeobecně známé jako “eugenika” byly určeny k především k vyloučení nemocných a zdravotně postižených ze společnosti. Nacismus chtěl pomocí Darwinismu “zdokonalit” lidskou rasu stejným způsobem, jakým v přírodě vymírají slabí a nemocní. Jakékoli zásady vyspělé lidské společnosti, humanismu a soucitu pod trikotem nacismu a Darwinismu zmizely jako pára nad hrncem. Teorii eugeniky navrhl bratranec Charlese Darwina, Francis Galton spolu se svým synem Leonardem Darwinem. Prvním, kdo přijal a šířil v Německu teorii eugeniky, byl Darwinův přítel evolucionista a biolog Ernst Haeckel, který veřejně doporučoval, aby zdravotně postižená miminka byla ihned po narození zabíjena. Dokonce zašel tak daleko, že tvrdil, aby mentálně postižení a nemocní rakovinou byli také bezmilostně státem vražděni. Haeckel sice zemřel ještě před nástupem Hitlera, přesto všechno jeho názory eugeniky Hitler bez problémů přijal za své.

Viz. Hitlerova slova z Mein Kampfu:

Duševní a tělesná výchova má velkou důležitost pro stát, jenže selekce lidí je přinejmenším stejně důležitá. Stát má povinnost vyhlásit, že je nevhodné pro geneticky nebo zjevně nezdravé jedince se reprodukovat… Nesmí ukázat žádný soucit nebo čekat na ostatní až pochopí splnění povinnosti…Zabránění rozmnožování fyzicky postiženým a nezdravým jedincům po dobu 600 let … přinese dosud nedosažitelné zdokonalení lidského zdraví. Budou-li se nejzdravější příslušníci rasy reprodukovat plánovaným způsobem, výsledkem bude … rasa bez fyzicky nebo mentálně deformovaného semene, které jsme si s sebou nesli tak dlouho.

Národní socialismus byl mnoha neonacisty pokládán za “jednoduše aplikovanou biologii”. To, co náckové považovali za “aplikovanou biologii”, nebylo nic jiného, než Darwinova teorie evoluce prohlašující rasismus a nenávist za další stupeň vědeckého bádání. Nacistický režim byl esencí bezlítostných praktik podpořených darwinisty a jejich teoriemi o čisté rase.