Sionismus je alfou i omegou izraelské agrese a porušování lidských práv

Viníky situace v Gaze nejsou Židé. Ti za nic nemohou. Naopak, obyčejní Židé z Izraele stále hlasitěji nesouhlasí se státní politikou “tiché genocidy Palestinců” praktikované největšími politickými stranami v Izraeli. Zakládají se nová občanská sdružení, na ulicích je stále více nespokojenců, ale státní politika pokládá nesouhlas s politikou Tel Avivu za akt protistátního trestného činu, za nějž je každý nespokojenec v neprávu odměněn. Na stejném principu fungují sionistické organizace po celém světě. Připravují své zprávy o antisemitismu podle zákonů Státu Izrael, vidí kritiku politiky Tel Avivu za kriminální akt a vyrábí tak z lidskoprávních aktivistů plastikové antisemity současnosti. Hlavním a de facto jediným hnacím motorem veškerého nesnášení a vraždění je  sionismus, jež je svou politikou šovinistické nadřazenosti a pocitu vyvolení velmi podobný nenávisti dávno skonaných nacistů Hitlerova reichu.

Kromě Palestinců, jsou oběťmi izraelské genocidy také palestinští Židé, kteří společně se svými spoluobčany umírají za ostnatým dráty “nekonečné zdi” oddělující svět “vyvolených” od “podřadných”.

Sionismus je hlavním motorem zkázy a vyvražďování vlastníků palestinské půdy. Je to také sionismus, jež nedělá rozdíly mezi dětmi, zdravotně postiženými, muslimy, křesťany, Židy…..hlavní a jediné je důležité, a sice to, jestli jste nebo nejste Palestinec.

Potom na vás platí druhé, méně správné právo, podle něhož mohou komanda vojáků vyrazit dveře chatrče………podle kterého může voják střelit kulku do hlavy bezmocného palestinského dítěte, protože sionismus a sionista chápe mrtvé palestinské dítě jako nutné zlo pro uchování Státu Izrael, jež sám o sobě vznikl pomocí terorismu podporované sionistické kolonizace pokračující nyní v plných obrátkách na palestinské půdě.

Sionistická kolonizace Palestiny, stejně jako kolonizace Evropany v Severní Americe, měla za úkol nahradit původní obyvatele novými kolonizátory, osadníky.

Přišli noví, aby ty staré nějakým způsobem vyšachovali, dostali někam pryč, kde nebudou překážet novým obyvatelům území. Tím se situace kolonizace Palestiny odlišuje od komerčního typu kolonizování například v Indii, kde původní obyvatelstvo bylo využíváno jako levná pracovní síla napomáhající kolonizátorům k větším ziskům. Palestina musí být pouze čistě židovská, proto musí dojít ke konfrontaci, vojenské eskalaci a následnému nárůstu rasismu jako státní politiky, protože rasismus a trapná xenofobie ulehčuje nátlak vůči nechtěným.

Za léta postupného obsazování míst obývaných původním obyvatelstvem dostala sionistická kolonizace částečně i komerční potenciál, kdy část Palestinců slouží jako levná pracovní síla, aby vždy na prvním místě zvítězila politika náhrady původních obyvatel kolonizátory, osadníky.

Evropané v Asii, Africe, Jižní Americe považováni za rozšiřovatele moderní, mnohem výše postavené kultury, kdy vybraní misionáři obraceli původní obyvatele z temnoty do lepších, civilizovanějších časů. Kolonizátoři byli pokládáni sérum pokroku a budoucnosti, zatímco Evropané zobrazovali původní, domorodé obyvatelstvo jako méně geneticky vyvinuté, zdravé a méně hodné k životu.

Na podobném principu postavil politický sionismus jeho zakladatel Herzl, který tvrdil, že židovský stát v Palestině je “základnou” civilizace proti “barbarství”

Izrael jako ochrana nebo základna civilizace před barbarstvím je často využívána jako jedna z obhajob existence Izraele v nejrůznějších internetových diskusích.  Izrael v mysli sionistů pouze ochraňuje kulturní svět před barbarstvím, a že při tom umírají nevinní lidé, a že děti bez života jako loutky padají na zem…….to je pro sionisty nicotný, doslova triviální údaj, o kterém se nehodlají bavit. Palestinci byli většinou soinistů zamítnuti jako politicky a kulturně nedůstojní, nevýznamní li, kteří by se mohli změnit pouze pod židovskou vládou.

Sionismus pokládá židovský národ jako jedinečný, vyvolený, schopný kralovat ostatním.

Na světlo světa přichází boží vůle, kdy Bůh vyvolil Židy, aby ovládli území v Bibli uvedené země zaslíbené. Tohoto konceptu se ujali hlavně ultranacionální Židé. Myšlenka božího vyvolení je stará snad jako lidstvo samo. V roce 1897, kdy se konala První světová konference sonistů, Herzl napsal svou knihu o vyvlastnění Palestiny pro budoucí židovský stát a přesunutí “duševně chudé populace” do arabských států. Již tenkrát zakladatel politického sionismu nepočítal s Palestinci a považoval je za méněcenné. Kolonialismus a ponižování původních obyvatel bylo až o První světové války vnímané jao součást společnosti. Tedy Herzlův plán kolonializace Palestiny nevybočoval z tehdejšího koloritu smýšlení. Změna přišla až po prvním celosvětovém válčení, kdy Woodrow Wilson, který podporoval názor, že koloniální nadvláda je morálně a politicky neodůvodnitelnou a nikdo nikomu nedal nikomu právo na odstranění nebo zotročení domorodého, původního obyvatelstva. Kolonialismus tak přijal podobu “neformálního kolonialismu”, kdy “silnější, vlivnější” národy vládnou těm “slabším, méně vlivným”. Ten to koncept platí dodnes. Velmoci, Spojené státy, Rusko, Čína, Německo, Francie Spojené království a další neformálně vládnou nad ostatními. Existují sice formálně svobodné státy se svými vládami a prezidenty, krály, ale neformálně dělají politiku příhodnou pro velmoci. Viz například služba vojáků v Afghanistánu, Iráku atd……

 U skryté kolonizace není třeba jakékoli morální krytí. Ale v případě viditelné a mezinárodně nezákonné kolonizace Západního břehu Jordánu Izraelem je třeba takové morální krytí mít. Izrael  kolonizaci odůvodňuje především jako jeden ze základních prvků sebeobrany a pokud se Palestinci takové kolonizaci brání, jsou poté označováni za agresory, teroristy, stejně jako tomu bylo u severoamerických indiánů nebo jihoafrických černochů. Proto je také zcela demagogicky zničená infrastruktura, kultura, ekonomika na obsazeném území vykládána Izraelem jako důsledek agrese kolonizovaných, tedy Palestinců

Sionismus používá demagogii, nepravdy a lži k obhájení utlačování ostatních. Morálním triumfem takového kolonialisty je “válka proti terorismu”, kdy jsou zabíjeni teroristé bez ohledu, zda-li se ten či onen Palestinec dopustil čehokoli, protože sionismus a politika sionismu ve všech původních obyvatelích okupovaného území vidí potenciální teroristy. Sionisté nejsou ve skutečnosti nic jiného, než pokrytci, kteří ve jménu svého univerzálního práva nadvlády zapomínají rádi na sílu svého útlaku a na právo utlačovaných bránit se. Jenže doba dávno pokročila. Už se nenacházíme v období Wilsona…..jsou tu ženevské konvence, Haagské úmluvy,  OSN, mezinárodní právo…….to všechno bývá často sionisty a sionistickou vládou Izraele opomíjeno.

 Protiprávnost židovských osad na palestinském území je zakotvena ve Čtvrté ženevské úmluvy z roku 1949 známé také jako Ženevská úmluva o ochraně civilních osob v obě války. Tato úmluva zakazuje stavbu osad na okupovaném území pro své vlastní obyvatelstvo, deportaci zaměstnaných obyvatel, ukládání kolektivních trestů jako je demolice domů, vybírání daní.

Říká to především článek 49, § 6 Ženevské úmluvy: “Okupační mocnost nemůže deportovat nebo přesunout část svého vlastního obyvatelstva do území jí obsazeného”

Izrael ratifikoval tuto úmluvu v roce 1951. Přesto všechno Izrael díky sionistické politice tuto úmluv nedodržuje. V rezoluci OSN číslo 446 z roku 1979 jasně vyplývá, že Čtvrtá ženevská úmluva se vztahuje také na arabská území pod izraelskou okupací, a že dohody byly nezákonně porušovány a chování Izraele bylo překážkou k dosažení míru. Izrael na tuto rezoluci odpověděl, že platí jen pro státy okupující jiný stát, a že Západní břeh Jordánu není státem, proto podle vlády Izrael úmluvu dodržel.  To není ovšem pravda a úmluva se týká  jakéhokoli území které stát obsadí. Sionismus se tedy svým výkladem mezinárodního práva staví do pozice dodržitele mezinárodního práva, i když tomu tak není. Navíc článek 46 Hágské úmluvy zakazuje konfiskaci půdy, jídla, vody a majetku na okupovaném území. Opět Izrael i toto porušuje. Izrael porušuje povinnosti okupanta.

Theodor Herzl, zakladatel politického sionismu věřil, že existence antisemitismu byla nevyhnutelná, že asimilace Židů do společnosti nebyla možná, a že Židé budou žít v míru jenom tehdy, pokud bude existovat židovský stát. V době Herzlova života v Palestině žilo na 92 % Palestinců z celkového počtu obyvatel. Proto také pro Herzla byl největším problémem Arab, s nímž by mohly být v případě kolonizace velké problémy. Už od samotných začátků židovské kolonizace Palestiny docházelo ke střetům mezi Židy a Palestinci. Židé se chovali jako páni a k Palestincům se chovali nedůstojně. Tehdy se osadníci začali domnívat, že jediná věc, které Palestinec rozumí, je síla a nátlak. Síla nátlaku, kdy policie zaručuje takřka beztrestnost pro osadníky existuje dodnes.

Sionismus vytvořil Izrael a sionismus také Izrael ohrožuje přiživováním extrémistických nálad u potlačovaných Palestinců. 

Ben Gurion v prosinci 1947 využil vyvolaných potyček mez Židy a Palestinci a pod rouško války se rozhodl vyhnat část Palestinců ze země. Sionističtí vůdci tenkrát měli tři cesty jak Vyhnat Palestince z Palestiny:

  1. uškrcení ekonomiky v regionu
  2. terorismus a masakr
  3. nucené vyhoštěním po zničení veškerého majetku Palestinců

Organizace spojených národů vyzývala  ekonomické spolupráci s Palestinci, ale Ben Gurion se rozhodl pro zničení palestinské ekonomiky. Vojenským obléháním palestinských měst došlo do dvou měsíců od výzvy OSN ke zničení palestinské ekonomiky. Palestinci v Haifě, Jafě a Jeruzalémě trpěli hlady. Vzkvétal černý obchod a chudoba s nezaměstnaností stoupala. Do poloviny ledna 1948 Haifa, Jafa, Ramalláh a další neměla dodávku potravin vůbec. Komunita díly vyhladovění prošla procesem rozpadu a lidé začali odcházet. Teroristická organizace Hagana, ze které byla posléze vytvořena armáda Izraele, páchala masakr a teroristické útoky na Palestince. V dubnu 1948 teroristické organizace Irgun a Lehi zmasakrovali na 254 palestinských žen, mužů a dětí z vesnice Deir Yassin. Po vyhlášení samostatnosti Izraele nově vytvořená Izraelská obranná armáda srovnala se zemí na 531 palestinských vesnic.

Díky násilí a terorismu opustilo území Palestiny přes 750 000 Palestinců. Ben Gurionova politika vyhnání zafungovala, tisíce mrtvých tehdy nikdo nepočítal. 

Izrael se již v rané fázi vývoje dopouštěl válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Těchto činů se dopouští i nyní. O sionismu a porušování lidských práv hovoří  po celém světě Noam Chomsky, Norman Finkelstein nebo Mark Levine.  Izrael je stát, který je plný příšer nesnášenlivosti, ale neměli bychom být jako oni .. Měli bychom zůstat lidmi, jak řekl Vittorio Arrigoni, protože izraelská politika sionismu vítězí, jakmile nás změní na monstra antisemitismu .

…. za veškerou zkázu může sionismus a sionisté, nikoli však Židé, protože sionisté vidí nepřátele ve všech ostatních, dokonce i v některých  Židech, jež by sionisté mohli pokládat za rasově nečisté. Jen sebe samotné pokládají sionisté za vyvolené běloskvoucí bytosti.