Sociální bydlení by mělo upřednostňovat využítí stávajících volných bytů

Ministerstvo práce a sociálních věcí se zavázalo, že do konce roku 2016 vytvoří zákon o sociálním bydlení. V současnosti existuje komise, jež projednává jednotlivé části tohoto zákona. I když jsme demokratický stát, není možné zjistit jednotlivé návrhy, kterými se komise zabývá. Do přípravy nové právní normy nakonec vidí jen hrstka vyvolených, jež sem tam v nejrůznějších článcích utrousí pár slov o tom, co se například v komisi navrhuje, připravuje. 

Po přečtení dostupných informací uvedených v nejrůznějších článcích jedinec se sociálním cítěním dospěje k názoru, že  opět nejde o sociálně slabé. Na straně obcí a měst vzniká chuť utiskovat chudé, minority, aby místní politici měli “větší moc” nad “nepřizpůsobivými”, zatímco neziskový sektor přemýšlí nad tím, jak nejsnáze a nejšikovněji přijít k dotacím z Unie, státního rozpočtu…..tak nějak se mezitím vytratil veřejně deklarovaný cíl sociálních demokratů. Hlavním mediálním trhákem zůstávají předražené ubytovny, zatímco veřejnost zapomíná na nové ohrožení vycházející z nové právní normy o sociálním bydlením. Tím strašákem a zároveň Damoklovým mečem je ghettoizace společnosti, ke které by díky výstavbě nových bytů mohlo dojít.

Pokud sledujete například dění kolem přemísťování zdravotně postižených do chráněného bydlení, zcela nepochybně nemůžete nevidět odpor mnoha politiků takové chráněné bydlení umístit zrovna do jejich katastru. Územní plány s tím nepočítaly, tudíž se politická honorace ohání nemožností stavět nová zařízení pro handicapované a obyvatelé přilehlých ulic nebo městských částí mají starosti, aby je zdravotně postižení lidé neobtěžovali. Takové obavy vznikají především u psychicky zdravotně postižených spoluobčanů. Sepisují se petice a vzniká nenávist. Takových případů není málo a needná se o endemickou reakci lidí, ak by se na první pohled mohlo zdát. Chráněné bydlení pro zdravotně postižené je zajisté něco jiného než sociální byty, ale částečně se podobají konceptu sociálního bydlení. Nové byty s handicapovanými lidmi jsou stavěny v okrajových čtvrtích, na obcích, směrem mimo město

…..očekává snad někdo, že v případě sociálního bydlení sociálně slabých spoluobčanů bude reakce veřejnosti odlišná? Vzhledem  zažitému latentnímu rasismu a médii vyvolávanému strachu ze sociálně slabých, lze očekávat, že sociální byty, i kvůli územním plánům, budou inklinovat ke ghettoizaci.

Sociální bydlení není pouze o sociálně slabých, je také o starých lidech, matkách samoživitelkách…..to je všechno pravda a tím také budou politici z vlády i nejrůznější nevládky argumentovat. Vláda nechce vytvářet přeci ghetta…..ona chce všechny tedy i ty staré lidi i ty matky dát do nového bydlení, takže nařčení o ghettech nejsou pravdivá…….

Jenže obavy o ghettoizaci jsou reálné a nemají nic společného s rasizoidním pohledem na sociálně slabé. Sociální bylení využívají z větší části sociálně slabí(“kvůli nim vláda připravuje nový zákon”) a kumulace sociálně slabých na jednom místě vždy vyvolá kumulaci nežádoucích jevů k jejichž předcházení, nebo ničení nejsou politici ochotni udělat vůbec nic. Sociálně slabý je prohlášený ve jménu sociálního šovinismu a mediálního vlivu za nechtěný odpad, politici nechtějí spolupracovat s nízkoprahovými zařízeními, jednat s občanskou společností…..raději radní sáhnou po rasistickém řešení, kdy uvažují o vyhození sociálně slabých někam ven na jedno místo. Nový zákon takové chování politiků, ale také společnosti neodstraní. 

Média, dokonce i ti vládní politici s nevládkami, hovoří o sociálním bydlení jako o projektu řešícím ubytovny s jejich romskými obyvateli……média také hovoří o Romech, nikoli o sociálně slabých, tedy i majoritářích, jež se na ubytovnách také nacházejí…….politici chtějí být opět zvoleni a proto využijí podlézání latentnímu rasismu, kterým trpí většina majority. Proto je tu riziko například od ústeckého zastoupení v komisi, že předem bude navrhovat generální, rasistické postupy namířené cíleně proti stigmatizovaným Romům. Předávání pravomocí městům a krajům tento etos přímo nebo nepřímo podporuje.  Nový zákon o sociálním bydlení by neměl být bičem proti komukoli. Uzavřená jednání, nedostupné návrhy, to všechno napomáhá k vytvoření zákonu jako biče a plniče kas nevládek, nikoli zákonu jako nástroje pro kvalitní řešení sociální situace v zemi.

Představitelé komise oznamují, že se budou stavět nové sociální byty, zatímco se pravomoc předá blíže k městům, krajům….vzhledem k minulosti a vývoji podobných projektů, je tady velké nebezpečí vytlačování sociálně slabých spoluobčanů ven ze společnosti, kdy nové sociální byty budou vyrůstat za městy, ve shlucích a vzniknou tak za asistence nevládních organizací a evropských dotací nová ghetta. Ještě před parlamentními volbami poukazovalo mnoho sociálních pracovníků, že je třeba využívat současný bytový fond, pokud chceme jako společnost vykročit směrem kupředu.

Sčítání lidu v roce 2011 odhalilo velmi zajímavá čísla o počtu prázdných bytů. Teoreticky je k dispozici podle statistik 461 007 neobydlených bytů v rodinných domech a 176 641 v bytových domech. Celkem je tedy neobydleno v České republice podle údajů ČSÚ  na 637 648 neobydlených bytů. Číslo je to vysoké, ale ve své podstatě to neznamená, že by více jak půl milionu bytů mohlo být použito k projektu sociálního bydlení. Celkem 384 911 neobydlených bytů je v neobydlených domech a 359 141 z nich je v neobydlených rodinných domech. Tyto volné byty nelze tedy z právního hlediska použít. Leží si ladem a prostě nemohou být jakkoli do projektu sociálního bydlení zapojeny. Zbývá tedy 252 737 volných bytů. Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj obcím patří z tohoto ranku 26 463 bytů a státu 2 241. Při sčítání lidí v roce 2011 spoluobčané uvedli o 169 468 bytech, že je využívají k rekreaci, takže také nikdo tyto byty nemůže používat k sociálnímu bydlení. K dispozici v obydlených domech je teoreticky na 83 269 bytů. Tyto byty by mohly sloužit k sociálnímu bydlení.

Proč vláda, proč nevládní organizace nesměřují projekt raději k využití 83 269 prázdných bytů pro sociální bydlení?

Státu se nabízí přes osmdesát tisíc bytů……stačilo by na nich provést renovace. Tyto byty se navíc nenacházejí v okrajových částech města, sociálně slabí budou bydlet s ostatními spoluobčany, nebudou se vytvářet čtvrti pouze se sociálně slabými spoluobčany a nebude tak docházet ke komulaci případných nežádoucích jevů. Chce si tato vláda hrát na politikaření, nebo chce opravdu utvářet nexenofobní a nešovinistické řešení?

Nepřiznává vláda oznámením o stavbě nových sociálních bytů také svou neochotu jednat se starosty a politiky měst a obcí? Opět, pokud nahlédneme do statistik, zjistíme, že třetina neobydlených bytů je v malých obcích (s počtem obyvatel menším než jeden tisíc obyvatel), v obcích s počtem obyvatel menším než 200 přitom je neobydlená třetina ze všech bytů. Téměř polovina (46,6 %) ze všech neobydlených bytů je rozložena v obcích s méně než dvěma tisíci obyvatel, ve kterých je přitom pouhá necelá čtvrtina (24,1 %) ze všech obydlených bytů.

To by znamenalo, že v případě využití prázdných bytů by sociální bydlení  z poloviny záleželo na obcích s počtem obyvatel do 2000, ve kterých se nachází pouhá necelá čtvrtina (24,1 %) ze všech obydlených bytů v Česku

Jak již bylo řečeno, sociální bydlení má politiky a médii vyražen stigma zla, zastupitelstva malých měst často populistky omítají spolupráci s nízkoprahovými centry, odmítají řešit cokoli, co by představovalo větší úsilí, podléhají snadněji rasismu, protože vědí, že by příště nemuseli být zvoleni. V televizi říkali, že sociální byty a jejich obyvatelé jsou problém, a tak se politická honorace bude snažit dělat cokoli, aby nemusela do prázdných bytů umístit sociálně slabého spoluobčana.  Malé obce možná už teď bombardují vládu s tím, že nechtějí patřit do sociálního bydlení. Kulturní šovinismus s úsilím často rasizujícího politika udělá své. Vláda volí výstavbou nových sociálních bytů ústupek rasismu a sociálnímu šovinismu. Raději výstavbou nového, kdesi daleko od ostatních spoluobčanů, pokračuje v tom, co se tady dělo po celých skoro 24 let.

To není žádný novátorský přístup. Vláda by měla využívat stávající prázdný bytový fond v České republice, jinak se tato země nikdy nevymaní z područí rasismu.