Okamura může být senátorem i poslancem najednou

Volby o víkendu skončily, přesto média básní nad tím, zda je Tomio Okamura ještě stále senátorem nebo poslancem. Dokonce někteří novináři mu kladou otázky, zda se svého senátorského postu vzdá. Je to jako kdybychom žili v Kocourkově, v němž se politik musí rozhodnout,  zda bude v konírně nebo v Poslanecké sněmovně. Tomio Okamura totiž může být senátorem i poslancem v jedné osobě. To jsou ty okamžiky, kdy obyčejný občan neví, jestli žije v blázinci, nebo ve zvláštní podobě demokracie. Například prezident Miloš Zeman ještě 26.8.2013 žil v utkvělé představě, že poslanecký mandát vzniká v okamžiku složení slibu poslance…….”Náš” pan prezident a jeho výklad ústavního práva………kdybychom se jako společnost řídili názory Hradu, mohli bychom nejvyšší právní kodex republiky vyházet oknem někam ven na rozpálené ohniště nevědomí…….Zemanovy zkušenosti z vedení Sněmovny jsou stejně věrohodné, jako nedávná předprezidentská tvrzení o Benešových dekretech, o nichž sám v dávné minulosti mezi poslanci dodal, že jsou právně vyhaslými.

Je pravdou, že Ústava ČR je mnohdy nejednotná a dává šanci k poněkud kostrbatějším a pochroumanějším výkladům. Ale v případě vzniku poslaneckého mandátu hovoří zcela jasně, kdyby Ústavu nenarušovalo níže uvedené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Článek 19

(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.
(2) Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.
(3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

Jenže co je blíže míněno tím, že mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením…..je to okamžik uzavření volební místnosti? Je to v okamžiku, kdy pro kandidáta hlasovalo tolik voličů, že je zřejmé, že kandidát byl zvolen za poslance? Je to v okamžiku, kdy hlasy byly oficiálně sečteny? Na první pohled se to může zdát zvláštní, ale

 okamžikem zvolení poslance se myslí takové období, kdy není možné na výsledku voleb cokoli změnit(tedy ve volební urně nepřibývají nové volební lístky). Teoreticky se tedy poslancem stává kandidát ihned druhý volební den po uzavření volebních místností, což v našem bylo v sobotu ve 14:00.

Tedy jinými slovy, poslancem se Tomio Okamura a s ním dalších 199 kandidátů do voleb stalo v sobotu ve 14:00. Poslancem se tedy stáváte v období, kdy není jisté, zda někdo volby nenapadne u soudu a zda takové volby byly právoplatné.

Co se stane s tím senátorským postem? Ten by podle výše uvedeného článku 21 Ústavy České republiky měl zaniknout…..ale……..dlouhou dobu se mělo za to, že si senátor nemůže po volbách vybírat zda přijme nové poslaneckou funkci, či zda zůstane nadále senátorem. Mělo se za to, že senátorský post zaniká po získání poslanecké pozice automaticky……až v roce 2006 rozhodl Nejvyšší správní soud  v rozsudku Vol 32/2006, že

mandát senátora nezaniká automaticky zvolením do Poslanecké sněmovny, ale je na volbě nově zvoleného poslance, zda si ponechá senátorský nebo poslanecký mandát. Tuto volbu však nově zvolený poslanec musí učinit v přiměřeně rychlé době. 

Teoreticky vzato, Tomio Okamura ještě stále může odmítnout mandát poslance, aníž by o ten senátorský přišel. Tedy alespoň do té doby, než se výslovně svého senátorství nezřekne, a to všechno musí udělat v přiměřené době

Jenže, co je to ta přiměřené doba? Je to týden, dva týdny, měsíc, dva měsíce, nebo je to úplně jiné časové omezení?

Pokud se Tomio Okamura vysloveně neprojeví svou vůli, zda-li chce být senátorem nebo poslancem, může hlasovat jako senátor v Senátu i jako poslanec ve Sněmovně.

Tedy v tom případě, pokud jako svou první činnost po volbách do Poslanecké sněmovny provede jako senátor, poté nelze na jeho funkci pohlížet jako na funkci zaniklou, jelikož senátorský mandát vznikl v minulých a nikoli v současných volbách a nelze nad funkci senátora uvažovat podle článku 25 f Ústavy ČR

Článek 25
f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22.

Článek 22
(1) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví zákon.

(2) Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta republiky, nebo dnem, kdy se ujal funkce soudce nebo jiné funkce neslučitelné s funkcí poslance nebo senátora, zaniká jeho mandát poslance nebo senátora.

Co kdyby Okamura poslancoval a zároveň rozhodoval v konírně jako senátor? Rozhodoval by v takovém případě v Poslanecké sněmovně z funkce senátora, nebo z pozice poslance? A co platnost výsledných zákonů, na jejichž odhlasování se Okamura podílel? Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu tak může ze senátora vzniknout prapodivný klon senátora a poslance v jedné osobě, aníž by to odporovalo Ústavě . Nejvyšší správní soud vyrobil černou díru, se kterou si opět spravedlnost nebude vědět rady.

Nikdo totiž nemůže Okamuru donutit, aby se vzdal senátorské funkce, nebude-li to sám chtít

Poslancem se člověk stává zvolením, výkon poslaneckého mandátu však může zahájit až po složení patřičného poslaneckého slibu, který se skládá na první schůzi Poslanecké sněmovny. V současnosti Česká republika má 200 poslanců bez jakékoli Sněmovny, protože ta se ještě nestihla ustavit. Za akt ustanovení Sněmovny je myšlena její první schůze na níž poslanci složí poslanecký slib.

Nově zvolený poslanec  se může ještě před složením poslaneckého slibu svého nově nabytého mandátu vzdát(upravuje to níže uvedený § 3 ) .  Pokud byl do Sněmovny zvolen senátor, automaticky zvolením ztratil funkci senátora a pokud odstoupí před uložením slibu nebo z dále uváděných důvodů uvedených v § 6 Zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, není senátorem ani poslancem(pokud se vysloveně nezřekne senátorského postu v přiměřené době, viz. zmínka výše).

§ 3 Zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny:

Prohlášením učiněným osobně na schůzi Sněmovny se může poslanec svého mandátu
vzdát. Brání-li účasti poslance na schůzi Sněmovny závažné okolnosti, může tak učinit též
prohlášením sepsaným formou notářského zápisu, které se doručí předsedovi Sněmovny a nesmí
být starší než jeden měsíc.

§ 6 Zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny:

Mandát poslance zaniká
a) odepřením slibu poslance nebo složením slibu s výhradou,
b) uplynutím volebního období Sněmovny,
c) prohlášením poslance na schůzi Sněmovny, kterým se vzdává mandátu, nebo okamžikem
doručení notářského zápisu o vzdání se mandátu (§ 3) do rukou předsedy Sněmovny,
d) okamžikem, v němž nastala okolnost, která má za následek ztrátu volitelnosti poslance,
e) rozpuštěním Sněmovny,
f) okamžikem, kdy se poslanec ujal úřadu nebo funkce, jejichž neslučitelnost s funkcí poslance
stanoví Ústava nebo zákon.

Konec mandátu poslance upravuje také Ústava České republiky, a sice článek 25, který se ve svém posledním bodě odvolává na článek 22

Článek 25
Mandát poslance nebo senátora zaniká
a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
b) uplynutím volebního období,
c) vzdáním se mandátu,
d) ztrátou volitelnosti,
e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny,
f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22.

Článek 21 
Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu. 

Článek 22
(1) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví zákon.

(2) Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta republiky, nebo dnem, kdy se ujal funkce soudce nebo jiné funkce neslučitelné s funkcí poslance nebo senátora, zaniká jeho mandát poslance nebo senátora.

K čemu jsou jednotlivé články Ústavy, když je totálně neguje rozsudek Nejvyššího správního soudu? Tomio Okamura má právníky a zajisté věděl, o této díře v Ústavě, a tak vlastně nic neriskoval. Dodrží bývalý mluvčí cestovních kanceláří své slovo a složí mandát senátora, ak kdysi slibovali úsvitáři v Deníku.cz? Nebo se právníci budou dohadovat jaý e rozdíl mezi mandátem a výkonem funkcí poslance či senátora?