Danieli Vávro z iDnesu byla vaše elegie na rasismus náborem k protiromské demonstraci?

Rahowisté jako nekoneční bojovníci proti “černému” rasismu mohou slavit. Opět jejich teorie jednobarevného vidění vesmíru nalezly uplaltnění v novém blogerském výtvoru Daniela Vávry. Ten jako rozčilený občan používá nestanardní extrémistické mluvy, kde humanisté jsou póvl neschopný pomoci, zatímco se romské etnikum stále potácí ve svých problémech. Je to směsice generalizací ukrývajících se za běžnými teoriemi extrémních ošatek nepravd a polopravd odmítajících multikulturalismus jako ohrožení, jež napomáhá k šíření negativ ve společnosti. Snad ještě v článku chybí havlisté, či zrádci národa……právě v tomto stylu je článek psán. Není divu, když pan bloger patří do tábora extrémistických xenofobních, apartheidních myšlenek Svobodných občanů Petra Macha. 

vavra_idnes

Tato neúspěšná partaj extrémistů požaduje mimo jiné právo na diskriminaci, odstranění antidiskriminačních zákonů, rasovou profilaci a jediným cílem zeleného beránka, jehož mají ve znaku, je zavedení jihoafrického typu apartheidu, v němž má třeba autodopravce právo Roma kdykoli diskriminovat například tím, že vyčlení určitá sedadla k sezení, majitel parku zakáže vstup Romům do parku atp…. Svobodní občané odmítají diskriminaci ze strany státu, kdežto diskriminaci ze strany občanů považují za správnou a přípustnou. Strana Svobodných je také proti multikulturalismu. Jedním z plánů svobodných je také ukončení povinného přispívání do sociálního systému z daní z příjmů, lidé by přispívali jen dobrovolně…. tento systém by ve výsledku znamenal otevření cesty k chudobě a prohloubení sociálního vyloučení

Viz. rozhovor s předsedou Strany svobodných Petrem Machem : záznam rozhovoru

V současnosti se Svobodní snaží více distancovat od extrémistických témat(veřejně o nich nehovoří). Ta podstrkávají široké veřejnosti v alobalu nejrůznějších ekonomických řešení……Mimochodem, portál iDnes je skoro domovskou zónou pisálků ze Strany svobodných. Ti tam zveřejňují své extrémní názory zaměřené hlavně proti Romům, muslimům, multikulturalismu a lidských práv.

Čtenář se in natura setkává s klasickou rétorikou extrémistů ukrytou pod pláštíkem občanské naštvanosti.

Přesně takto mezi sebou komunikují, staví do ublížené role majoritu, zatímco oprávněným satanem zůstává multikulty společně s minoritami.

Je to snůška okamurovských a vandasovských, rádoby báječných floskulí.

Tak to dopadne, když o vážném a složitém tématu rasismu v Česku začne psát Čech bez jakýchkoli hlubších znalostí problematiky. Možná si přečetl stranické příručky, ale o reálném světě rasismu, problematiky rasismu a sociálního vyčlenění neví vůbec nic.

Zamyšlení nezkušeného zelenáče na poli lidských práv také způsobuje šíření rasismu a jeho bezproblémovou koexistenci mezi majoritou. Srovnávat Vietnamce s Romy, srovnávat řadu dalších věcí……..to je naprosto nemyslitelné. Autor porovnává nesrovnatelné a vytváří tak virtuální podobu své pravdy.

Své úsudky zakládá na generalizačních teoriích dvou nesourodých táborů a jejich vzájemného souboje o existenci na božím světě.

Copak lze nad takovými závěry hledat a řešení? To není ani omylem možné, protože prvotním viníkem je předem chápán Rom a ten je alfou a omegou všech chyb…….ale tak to není ani omylem. Svou vinu nesou oba hypotetické tábory ale tábor majoritářů nese  vinu za současný stav mnohem větší.  

Tábor majoritářů má v ruce zákonodárnou a výkonnou moc a musí nastavit sociálně-ekonomické prostředí, aby společné soužití bylo možné a bezproblémové.

Těžko můžeme zazlívat Romům, že nepracují, když je zde diskriminace na trhu práce. Těžko můžeme něco vyčítat nejen Romům(také majoritě, jež tvoří většinu nezaměstnaných), že někteří z nich nechtějí pracovat, když se díky sociálnímu systému mnohdy vyplatí nepracovat.

Skutečný popis situace lidí v sociálně vyloučených oblastech

Lidé se v oblasti sociálního bydlení musejí vyrovnávat s těžkostmi a nedostatky prostředí, v němž žijíJe na ně kladen celospolečenský etos vyvrhelů, tzv. nepřizpůsobivých vší společnosti….žijí v tíživé sociální situaci materiální chudoby.

Díky zakořeněnému rasismu majority mají často romští potomci rodičů ze sociálně slabých oblastí těžký přístup ke vzdělání……je tu také pro Romy diskriminace na pracovním trhu……a tohle všechno může v mládeži vyvolat vlnu frustrací, jež se později sociálně slabý jedinec může ventilovat ve formě násilí, páchání trestné činnosti, vytváření loupeživých gangů atd…..u dospělých a také u mládeže může mít tento stav za následek vznik alkoholismu a sklonu k uchýlení se k drogám…….. lidé nacházející se v sociálním bydlení mohou být oběťmi lichvy a i na tento fakt se mohou nabalovat další sociální a společenské potíže.

Dlouhodobá nezaměstnanost často zaviněná ztrátou pracovních návyků(vyvolanou špatným stavem sociálního systému, kdy se vyplatí být na dávkách, než raději pracovat), může být také základem potíží……..

Navíc lidé žijící od dětství v sociálně vyloučených lokalitách si osvojují nevhodná chování komunity a tyto styly chování vštěpují později svému potomkovi…..takže posléze může vznikat dojem, že vzdělání je k ničemu, protože rasistický systém romskému jedinci ze sociálně vyloučené oblasti nedovolí jeho profesionální růst. Ve skutečnosti to není pravda, protože s vyšším stupněm vzdělání dochází ke snižování rasismu, zato však míra diskriminace není na stupni vzdělání závislá.

Zneužívání sociálních dávek není ekonomickým problémem. Jedná se pouze o problém ideový, kdy někdo něco dostane, i když na to nemá nárok. Jen pro zajímavost…..ročně se v České republice zneužije sociálních dávek zhruba za 180 milionů koruncož je opravdu vzhledem k celkové sumě vyplacených dávek pouze symbolická, nicotná hodnota.

Taková neochota pracovat kvůli výhodnosti sociálního systému, je mnohem více závažnější, než nějaké zneužívání sociálních dávek. Ze statistických údajů vyplývá, že ve společnosti je přibližně 100 000 notorických nepracantů……tito lidé nebudou pracovat, ani kdyby za to dostali zlaté prase.

Z tohoto počtu lenochů je přibližně 80 000 z řad majority a pouze 20 000 z řad romského obyvatelstva. Notorickými nepracanty bývají většinou mladí lidé, absolventy škol, či naopak dospělí lidé ve věku nad 50 let.

Taková je skutečná podoba problémů. Je to velmi složitá problematika, v níž je dobré všimnout si skutečných příčin.

——————–

Autor článku na iDnes cíleně pokračuje ve šlépějích rasizujících médií

V médiích je vytvářen mediální obraz zlých Romů, jehož využívá také Daniel Vávra k sepsání svého článku. Autor  cíleně vypisuje některé problémy, aníž by se pozastavil nad jejich objektivním vznikem. Protože celé jádro článku je vytvářeno v duchu generalizací.

Co bylo účelem autorova počinu? Chtěl jen vyjádřit svůj značně extrémizující a zjednodušený názor, nebo chce někoho v podzimních dnech svolat na další protiromské pochody? 

Je to další s burcujících článků, kdy se připravuje půda k další nenávisti rádoby neškodných myšlenek?

17. listopadu si DSSS plánuje jeden…..další bílou “streetparty” nepřizpůsobivých individuí v černých oděvech s šátky na obličeji, v níž budou Romové “lovnou zvěří” v očích pochodářů. Tím nikdo netvrdí, že je Daniel Vávra členem nějaké extrémistické strany, či jiného uskupení odpůrců multikulturalismu. Ale je to jedna z logických možností.

“Většina (oprávněně) nadává na soužití s nepřizpůsobivými, novináři navyklí na autocenzuru a multikulti propagandu se pomalu, ale jistě probouzejí ze sna a opatrně zjišťují co si můžou dovolit.”

Co to je za větu? Autor na základě předsudků staví všechny Romy do role nepřizpůsobivých…….svůj názor staví na základech rasové předpojatosti, i když svůj rasismus zkouší neuměle skrývat. Autocenzura novinářů….multikulty propaganda……přesně tak hovoří lidé s extrémistickými sklony. Vidí multikulturalitu ve světle škodiče ohrožujícího svébytnost evropské, tedy většinou české kultury.

Daniel Vávra vyvolává v článku dojem, že jediné potíže jsou na romské straně, kdežto majorita takovými obtížemi netrpí. To ale není pravda. 

Celorepublikově je mnohem vyšší nezaměstnanost na straně majority. Zároveň je pravda, že v ghettech je také vysoká míra nezaměstnanosti, mnohdy dosahující i 80 % nezaměstnaných(zaviněno rasismem ve společnosti a nekonečnou spirálou stigmatu  a nekonečnou smyčkou sociálního vyloučení  , neexistencí inluzivního vzdělávání, špatně nastaveným sociální systémem kdy se Romovi i neromovi vyplatí nepracovat a být na dávkách, koncentrace sociálně slabých v ghettech) . Ale v tomto problému je třeba hledat objektivní potíže a ty stojí především na straně státu, který Romy diskriminuje a není schopen nastavit prostředí bez rasových předsudků.

Stejně tak majorita využívá většinu sociálního systému.

Větší musí tolerovat rozdílnosti menších

Co nás trápí?

  • Jistá “skupina” obyvatel se není schopná přizpůsobit našemu stylu života.
  • V nezanedbatelné části této “komunity” se rozmáha kriminalita, drogy, lichva, parazitování na většinové společnosti a masivní nezaměstnanost.

Tato část je velmi silně rasistická. Život minorit a majorit není vůbec o přizpůsobování se nějakému stylu života. To je totální pomýlení, jehož se velmi často dopouští většina majoritního obyvatelstva.

Je to především o soužití minorit s majoritami, kde minorita musí ctít zákony majority a majorita musí vytvářet takové podmínky, aby byly tolerované odlišnosti minorit založené na kulturní a etnické rozdílnosti.

Větší musí tolerovat rozdílnosti menších, protože tyto rozdílnosti jsou kořením celého společenství. Je to také o dohodě, vzájemné účtě, kompromisech. Avšak tyto kompromisy nesmějí pošlapávat duši, hrdost a kulturu minorit. Jak již bylo v článku řečeno, Daniel Vávra bez jakéhokoli bližšího vysvětlení všechny bez rozdílu hází do jednoho pytle, kde většina jsou kriminálníky, i když to není pravda.

——————–

Pomocí generalizací se utvrzuje bezpráví a posiluje extrémismus

Co jsme zkusili?

  • Zkusili jsme pozitivní diskriminaci.
  • Skupina si změnila jméno, protože z toho stávajícího se stala sprostá urážka.
  • Přestali jsme mluvit o problémech skupiny a pojmenovávat ji. Tvářili jsme se, že problém má vlastně někdo úplně jiný.
  • Začali jsme sponzorovat celou řadu “neziskových” organizací, které se tváří, že této skupině pomáhají.
  • Začali jsem skupinu zvýhodňovat (uplácet).
  • Vytvořili jsme systém všelijakých podpor, kurzů, asistentů, sociálních pracovníků, koužků pro děti.

Pozitivní diskriminace tady byla v devadesátých letech a byla špatnou myšlenkou. Nyní neexistuje.

“Skupina si změnila jméno, protože z toho stávajícího se stala sprostá urážka.” —>to není vůbec pravda. Tato věta je zjednodušením a opět generalizuje. Přivádí čtenáře do polopravd. Především název etnika i nezměnili Romové v ČR, ale v roce 1971 proběhl historicky první Mezinárodní romský sjezd (World Romani Congress), kde se Romové ze 14 zemí (včetně ČSSR) dohodli na používání slova Romové. 

Navíc je vidět naprostá neznalost autora…..nějak plave v názvosloví. Především je rozdíl mezi slovy CIKÁN a CIGÁN. 

Když někdo řekne CIKÁN, je takové označení skutečně hanlivé a je považované za urážku. Pokud použijete slovo CIGÁN ta takové pojmenování není urážkou a samotní Romové se takto často sami mezi sebou nazývají.

“Přestali jsme mluvit o problémech skupiny a pojmenovávat ji. Tvářili jsme se, že problém má vlastně někdo úplně jiný.” —> k této větě je snad zbytečné se vyjadřovat. Extrémisté se jakoby rádi bez obalu kvůli korektnosti vyjadřují otevřeně k problematice minorit. Korektnost….to je to kouzelné slůvko, kterým rasisté zakrývají rasismus.  Je pravdou, že politici  na komunální i celostátní úrovni s minoritami nekomunikují, vymýšlí jednostranná řešení a diktují, často navrhují populistické sady řešení, které díky chybějící diskusi s minoritami nemají právo na život.

Začali jsme sponzorovat celou řadu “neziskových” organizací, které se tváří, že této skupině pomáhají. Začali jsem skupinu zvýhodňovat (uplácet). Vytvořili jsme systém všelijakých podpor, kurzů, asistentů, sociálních pracovníků, koužků pro děti. —> vydávání peněz neziskovkám není o sponzorování. Romské etnikum není uplácené ani nijak zvýhodňované. Česká republika má jednotný sociální systém stejný pro všechny bez etnických rozdílů žadatele o dávky. Stejně tak existuje jednotný právní řád. Naopak ze strany strany policie dohází často k bagatelizaci trestných činů způsobených z rasového pohnutku.

Statistiky hovoří, že zhruba 78 %  Romů, na nichž byl páchán rasismus, tento trestný čin ani na policii neoznámí ze strachu ze msty od pachatele, či posměšku ze strany policie. Pokud je Rom napaden rasistou, policie velmi často více věří útočníkovi, než oběti romského původu. 

Je také pravdou, že pokud stát nic nedělá s rostoucím extrémismem, nezaměstnaností a nenabízí žádné plány na pomoc sociálně slabým, dochází zejména v mladé populaci Romů k eskalaci radikálních nálad, jež mohou vyústit v útok, či jiný kriminální akt. Jakýkoli čin je pouze projevem jednotlivce a ten musí být nezávislým soudem potrestán. Od trestu tu není občan. Od trestu tady nejsou náckové a jejich pochody nenávisti.

——————–

Co je skutečně třeba pro zlepšení situace v sociálně vyloučených oblastech

K celkovému zlepšení je třeba změnit sociální systém aby se pracovat vyplatiloJe třeba znovu vytvářet bytový fond sociálního bydlení(nejideálněší by bylo, pokud by takový bytový fond vycházel z fondu současného. Stavba nových bytů může vést k vytváření nových ghett. Na duhou stranu je otázkou, zda v současnosti existuje dostatečně velký počet potenciálních bytů určených k sociálnímu bydlení )Je třeba se sociálně slabými občany dále pracovat například s pomocí asistenta(ten by měl být nezávislý na městu. Nyní je městem placen a pracovněprávně spadá pod pravomoc měst, které může negativně ovlivňovat práci asistenta v neprospěch jeho klientů). Zároveň stav vzájemných vztahů mezi bydlištěm sociálně slabého a radnicemi by se měl změnit v dialog a nikoli v diktát. Je třeba v blízkosti většího výskytu sociálně slabých spoluobčanů provozovat nízkoprahová volnočasová zařízení, případně vytvářet různé socializační programy(například projekty na zvýšení finanční a právní gramotnosti, projekty základů práce s počítačem, projekty orientující se na základy administrativy……..) .Vláda by měla konečně začít něco dělat s diskriminací minorit na pracovním trhu a celkově by mělo dojít k posílení hodnot lidských práv ve společnosti například pomocí různých projektů. Konečně by se stát měl uchýlit k inkluzivnímu vzdělávání, které až do povolebních časů není schopný rozjet.

Obce by se proto v takové povinnosti zajistit dostatečně velký počet sociálních bytů pro každého člověka v nouzi měly zaměřit kromě zdravotně postižených, starých lidí a mladých rodin také na sociální bydlení pro lidi ohrožené bezdomovectvím či etnické menšiny……..

Obce by neměly vytvářením sociálního bydlení vytvářet další nová ghetta. Nemělo by docházet k faktickému vyloučení nízkopříjmových a romských spoluobčanů. Není důležité pouze vytvářet povinnost obcí k zajištění sociálního bydlení, ale mnohem důležitější je také sledovat další parametry obecních programů pro sociální bydlení.

——————–

Co je pravdou a co lží?

Vytvořili jsme systém všelijakých podpor, kurzů, asistentů, sociálních pracovníků, koužků pro děti.” , proto je tato věta nesmyslem. Je třeba aby neziskové organizace vytvářely projekty zaměstnávání Romů třeba zakládáním vlatních agentur práce. je třeba aby se vytvářely projekty například družstev, společností, které by zaměstnáváním překlenuly zažraný rasismus na trhu práce

 “Kolik nás to stálo?” —> tato otázka je hloupá. Pomoc sociálně slabým nelze takto jednoduše cynicky rozepisovat. Zároveň není pravda, že se ničeho nedosáhlo. Existuje mnoho projektů například v Mostě, na Moravě a na mnoha místech Čech

Z nového jména pro skupinu se stala ještě větší urážka. –> to není pravda, je to autorův projev rasismus

Za posledních dvacet let se situace radikálně zhoršila.   –> to je zavádějící, obecně se kriminalita zvýšila nikoli však pouze u Romů. Pravdou je, že se kriminalita zvýšila v ghettech díky mnoha faktorům(města nespolupracují s agenturami pro začleňování, neřeší se nezaměstnanost, zpřísnil se sociální systém, aníž by řešil otázku sociálního oslabení a sociálního bydlení, ubývání policie, růst rasismu a extrémismu

Kriminalita, nezaměstnanost a všechny ostatní negativní jevy se jen znásobily. —> ano to je pravda, ale není to jen vinou Romů, na což autor nejspíš naráží

Neustálým ustupováním ze strany státu skupina nabyla dojmu, že je v právu a že má na něco nárok. —> rasismus autora, nepravda a lež

Skupina se naučila vydírat nás a při jakémkoli problému se vymlouvat na rasismus —> nepravda, lež a projev rasismu autora

Většinová společnost toto všechno moc dobře vnímá a začala skupinu nenávidět, protože zcela oprávněně nechápe, proč by měl být někdo, kdo porušuje zákony a nic nedělá, zvýhodňován a oni trestáni i za to, že si o tom dovolí vůbec mluvit —> zavádějící bazírující na polopravdách a všeobecných klišé. Autor opět vychází z předpokladů rasismu, kdy na základě předsudků a mediální mystifikace o romském etniku popisuje nepravdivě situaci. Většinová společnost se nechá “hecovat” od nácků a extrémistů za použití nepravd a polopravd.

Místo vzájemného sbližování vedly všechny kroky k tomu, že většina menšinu začala nenávidět ještě víc než dřív a menšina je tak “rozmazlená”, že se s ní nedá vydržet a navíc vůbec nechápe (jako všichni rozmazlenci), že chyba je především na její straně přijímače. —-> totální projev rasismu a nenávisti autora k Romům založený na předsudcích

Mnoho tvrzení blogera Daniela Vávry je vytvářeno na základě rasismu a nepravdivých klišé, které nemají se skutečností nic společného. 

——————–

Problematice inkluzivního vzděláváni a praktického školství Daniel Vávra nerozumí a dělá ta ze sebe hlupáka

“Takže, když si to shrneme, tak postavením romského muzea, podporou hudebního festivalu a přejmenováním zvláštních škol na speciální se ničeho nedosáhlo. Tedy kromě toho, že jsme utratili spoustu peněz, které samozřejmě někdo shrábl do kapsy a slovo “speciální” bude za pár let synonymem pro “dementní”

Jediný, kdo by zde mohl být dementní je možná sám autor popisovaného článku. Předně se školy nenazývají speciálními, ale praktickými. Pokládat praktické školy za dementní a jejich studenty za dementy…to může udělat opravdu snad jen člověk v nedostatkem rozumu.

Navíc je zde patrná opět neznalost autora, který nemá ani potuchy, proč k přejmenování došlo. V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva uznal námitky 18 romských dětí z Ostravy. Tyto děti byly podle soudního rozhodnutí nezákonně a diskriminačně umístěny do zvláštních škol. Na základě tohoto případu byla naše republika povinna zabránit dalším podobným svévolným zacházením s romskými dětmi.  Legislativa, na základě které byl v roce 1997 vynesen rozsudek, byla v roce 2005 zrušena. Praktické školy jsou zřizovány nadále jako zvláštní školy zvlášť určenými krajskými orgány.  Ostatní školy jsou zřizovány městy nebo obcemi. Žáci základních škol praktických se učí podle méně náročného dodatku rámcového vzdělávacího programu. Vzdělání zde získané je podprůměrné a znemožňuje další studium. Podle nového zákona z roku 2005 je oficiálně vysvědčení z praktické školy rovnocenné vysvědčením z ostatních základních škol. Ale v praxi je nepoužitelné k dalšímu studiu. Více se Daniel Vávra o této problematice může dočíst zde: https://www.hrebenar.eu/2012/05/segregace-a-diskriminace-romskych-deti-na-skolach-musi-skoncit/

Praxe aplikovaná na romských dětech je bezesporu diskriminací dětí a je nezákonná. Děti směřující do praktických škol dostávají políček do celého života. Vzdělání získané na praktických školách omezuje takové děti v dalším případném vzdělání. Dokonce je omezuje i v pozdější volbě zaměstnání. Romové a jejich děti jsou oběťmi zakořeněných předsudků. Učitelé předem od romských dětí očekávají nižší výsledky, automaticky je považují za hlupáky. Romští rodiče nedůvěřují často školám, když jim škola nic nepřinesla, tak nepřinese ani jejich potomkům. Proto také romské děti často dostávají od rodičů nižší podporu. Mnoho Romů nevěří, že lepší vzdělání přinese nějaký prospěch, a tak doma dítě v učení nepodporují. 

Proto je také dobré zaveení asistentů pedagogů do škol. Tato funkce byla zřízena v roce 1998. Asistenti pedagogů pomáhají dětem se speciálními vzdělávacími potřebami překonat studijní obtíže a v důsledku toho také usnadňují integraci dětí ze sociálně či sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do běžných škol. Asistent pedagoga se účastní výuky, individuálně pomáhá dětem s učením, organizuje kvalitní volnočasové aktivity, dohlíží na plnění domácích úkolů, poskytuje dětem konzultace a slouží jako prostředník mezi školou a rodinami žáků. 

——————–

Je vcelku jasné, že vzděláváním dětí a podporou neziskovek to opravdu, ale opravdu nevyřešíme. Než děti vyrostou, pořád tady budeme mít těch 150 tisíc kriminálníků, ze kterých si budou brát příklad. Nevyřešíme to ani tím, že všechny zavřeme do kriminálů, protože takovou kapacitu opravdu nemají.

Tato věta je totálním nesmyslem, generalizací vytvářející z dětí budoucí kriminálníky. Každé písmenko Vávrova veledíla je plné rasismu, předsudků a nenávisti. iDnes měl celý článek stáhnout z důvodu vytváření nenávisti namířeného vůči Romům.

My nejsme rasisti a nepotřebujeme pozitivní diskriminaci, kampaně a muzea. Potřebujeme řád, spravedlnost, stejný metr pro všechny a zatočit s organizovaným zločinem, kterému tato situace vyhovuje ze všeho nejvíc.

Kdo volal po řádu a spravedlnosti před několika desetiletími? Odpovězte si sami, odpověď znáte………