Zavřete Vandasovce až zčernají, přestanou soudit lidi podle barvy!

Severočeské násilí znásilněné Vandasem a jeho odhodlanými násilníky. Jak trapné představení vypovídající o nekonečné touze konečně si bouchnout do toho cikána. Podivná strana vedena ještě podivnějším předsedou se rozhodla hrát si na spravedlivé. Podle Vandase není Dělnická strana sociální spravedlnosti nacistickou bojůvkou nových časů. To je velmi vtipné. Máme tu regulérní nácky, kteří si hrají před policiíi na něco jiného. Zneužijí každé situace jenom proto, aby z ní měli co největší zisk.

To, že se jedná o regulerní náckovské seskupení je více než jasné. Stačí si jen tak zběžně vzpomenout na májový pochod Brnem, který se tento rok uskutečnil. Několik nácků se rozhodlo pochodovat jedním z největších měst České republiky. Vepředu, v hlavních řadách se vyjímal plakát jasně ukazující na to, jaké hodnoty vyznávají účastníci pochodu. Jo, onen rudý plakát s nacistickým heslem, prostě to nešlo přehlédnout. Ještě k tomu v rohu je nějaký voják se štítem a mačetkou.

Transparent nesl toto heslo: “Evropo, povstaň!” a drobnějším nápisem “Za společnou Evropu našich národů”.

Jasně, se zde jedná o prastaré náckovské heslo hitlerovského Německa. Proboha, kde to jsme, že si náckové mohou vytahovat hesla dříve opěvující náckovská provolání typu: “Německo povstaň” . Je nanejvýš správné a žádoucí, že šestice členů DSSS byla soudy odsouzena. Je správné že si společnost všímá takových nechutných praktik nácků. Infiltrace rasismu a nacismu nikdy nesmí být povolena.

Opravdu tedy Vandasovci nejsou nacisty? Samozřejmě jsou. Dělnická strana sociální spravedlnosti je stranou se snad největším počtem členů odsouzených nebo sledovaných policií za rasové, násilné a jiné trestné činy. No co, pár lidí s čistým trestním rejstříkem bude vydáváno za čisté a zdravé jádro strany. Vandas samotný se chová jako černokněžník. Říká, že Národní odpor, další z podivných náckovských organizací, prý podle jeho slov neexistuje, a chce-li někdo hovořit o stycích Vandase a Národního odporu, tak mu musí takové styky dokázat.

Pane Vandasi, opět je tu další trapná hra. Jasně, ve vašem vesmíru Národní odpor neexistuje, zatímco všude je vidět až příliš. Vandas nesoucí transparenty obsahující nápis: Národní odpor”, je nejspíš vlčí mlhou všech lidí okolo. Dobrá, koneckonců toto není až tak důležité, nácek jako nácek. Opusťme nyní úvahy nad existencí, či neexistencí Národního odporu. Faktem je, že Dělnickou stranu sociální spravedlnosti přitahují násilníci. Podívejte se na web této partaje a uvidíte ke komu se hlásí, samozřejmě k národnímu odporu. Dokonce si nechali zaregistrovat u ministerstva kultury jejich náckovský plátek honosící se názvem “Dělnické listy”.

Ideologie nácků jsou Vandasovi a jeho lidem velmi blízké. Podívejme se na útočníky z Vítkova. Jeden ze žhářů Jaromír Lukeš, působil dříve jako pořadatel akcí. Vláda prokázala, že se volební kandidáti Dělnické strany Jiří Švehlík, Patrik Vondrák, Simona Skoumalová, Mirko Musil, Ladislav Butz a Milan Hroch účastnili veřejných akcí, koncertů a pochodů neonacistických sdružení v České republice i v zahraničí. Mimochodem propojení Dělnické strany s ostatními neonacistickými skupinami vláda také prokázala.

Mládežnickou organizací Dělnické strany je Dělnická strana mládeže, která se také hlásí k národnímu socialismu. Podívejme se na jednotlivé programové body mládežníků Vandase. Jeden z bodů je toto: “naše země patří pouze nám, ne přistěhovalcům a lidem odlišné národnosti”, dalším bodíkem je: “jako ústřední ideu, určující existenci a činy národa” . Copak vám toto připomíná? Ve mně například tyto body Dělnické mládeže rezonují programové bodíky Adolfa Hitlera. Navíc bod má číslo 18, což je mezi neonacisty šifra, která symbolizuje Hitlerovy iniciály.

Samotní členové DSSS používají nacistické symboly, které náležitě upravují. Podívejme se například na další transparent z jednoho prvomájového demonstrování. Vandasovi lidé použili obrázek mladého árijce nacházejícího se původně na plakátu 5. říšského sněmu NSDAP uskutečněného v roce 1933.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vidíte, vlevo je nacistický plakát. Všimněte si árijce vlevo a stejného árijce na plakátu drženém vyhlášeným náckovským bijcem Kebzou.

Existuje několik důkazů o tom, že Dělnická strana a posléze stejný subjekt, ale jinak přejmenovaný na Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, využívají replik nacismu. Vandas nazval své bojůvky Ochrannými sbory. Jen tak mimo, pro neznalé. Německy se Ochranné sbory řeknou Schutz Staffel, přeloženo do čestiny: Ochranné sbory. Tyto náckovské sbory měly v historii zkratku SS.

Například antisemitská karikatura Filipa Rupprechta, publikujícího v nacistickém plátku Der Stürmer, byla zveřejněna na titulní straně Dělnických listů obsahující esesácké heslo: “Věrnost je mou hrdostí”.

Další “lahůdkou”, kterou zde vidíte, je volební plakát Dělnické strany. Jak vidíte, tento plakát jakoby z oka vypadl náckovskému plakátu.

Je třeba dodávat cokoli jiného? Vidíte sami jak se liší obrázky NSDAP a hochů a holek Vandase. Jsou naprosto totožné.

Rétorika Vandasovců se ne zcela náhodou podobá ideologii NSDAP. Podivný výraz lžidokracie se vyskytuje jako červená nit v různých dokumentech Vandasových lidí.

Vandas sám s jeho náckovskou partají, i s touto stejnou, ale jinak přejmenovanou, podniká výlety do zahraničí ke svým nacionalistickým kamarádíčkům. V září 2008 Vandas řeční v Německu na Festivalu národů, který organizují němečtí náckové, tedy německá neonacistická strana NPD. Vandas zde mimo jiné řekl toto: ” Odmítáme vizi architektů nového světového řádu, kteří považují pevnost Evropu za poslední překážku k uskutečnění svého staletého snu k ovládnutí světa”.

Vandas má jasně náckovské manýry, například u soudu, který se konal ohledně zákazu Dělnické strany řekl toto: “Můžu vás ubezpečit, že my s vámi se všemi zatočíme, nebojte se. Všeho do času.”

Vandasova Dělnická strana sice byla soudem zrušena, ale Vandas si stranu stejně se stejnými lidmi udržel. Jenom ji papírově přejmenoval. Vznikla Dělnická strana sociální spravedlnosti. Role rasismu a nacionalismu může v pohodlí pokračovat i nadále. Dělnická strana sociální spravedlnosti používá i nadále nacistické symboly i hesla a dokonce uznává staré záležitosti vycházející z programu NSDAP.

Máme tu nácky jako vyšité. Když už tu jsem u přirovnávání. Podívejme se a logo Dělnické strany sociální spravedlnosti.

 

 

 

 

 

 

Vidíte tato jednotlivá loga? Všimněte si velmi zajímavé podobnosti mezi logem DSSS a nacistického symbolu s hákovým křížem. Hákový kříž v ozubeném kole umístněný v červeném poli je logem hitlerovských odborů Pracovní fronty.  Třetí obrázek zleva je logo Ochranných sborů DSSS, na čtvrtém obrázku zleva je nacistický odznáček. Jak vidíte, samotné snaky Vandasovy partaje hovoří o ideové provázanosti s NSDAP a nacismem.

Takovým ti “slušní” občané tleskají. Vandasovi násilníci jsou jenom sprostí a prostí náckové. Nejedná se o žádné ty hodné, kteří se zastanou lidí. Chtějí si jenom beztrestně bouchnout do cikánů.

Podívejme se ještě na jejich ideologické pohledy, které se až přespříliš podobají ideologii NSDAP:

DSSS: Dělnická strana požaduje znovuobnovení svrchovanosti České republiky.

NSDAP: Požadujeme zrovnoprávnění německého národa s ostatními národy a zrušení mírových smluv z Versailles a St. Germain.

————————————–

DSSS: Požadujeme zavedení určování národnosti obyvatel republiky a jejího potvrzení do rodných a křestních listů, rovněž i občanského průkazu. V tomto smyslu je třeba změnit Ústavu ČR.

NSDAP: Státním občanem může být pouze soukmenovec. Soukmenovcem je pouze ten, kdo je německé krve, bez ohledu na vyznání. Žádný Žid nemůže proto být soukmenovcem.

—————————————–

DSSS: Vypovědět ilegální přistěhovalce.

NSDAP:Je třeba zabránit každé další imigraci ne-Němců. Požadujeme, aby všichni ne-Němci, kteří se přistěhovali do Německa po 2. srpnu 1914, byli ihned přinuceni opustit Říši.

——————————————

DSSS:Zrušení státních dotací pro politické strany za mandáty poslanců a senátorů. Úřední místa budou obsazována pouze na základě osobních zásluh a kvalifikace, nikoliv politickým protěžováním.

NSDAP: Bojujeme proti zkorumpovanému parlamentnímu hospodářství a obsazování úřadů pouze podle potřeby stran, bez ohledu na charakter a schopnosti uchazeče.

——————————————–

DSSS: Požadujeme přijetí zákona o ochraně života od samého početí až do přirozené smrti.Rozvoj sportu a tělovýchovy

NSDAP: Stát se musí postarat o povznesení zdraví lidu, a to ochranou matky a dítěte, zákazem práce mladistvých, zvyšováním tělesné zdatnosti na základě povinné tělesné a sportovní výchovy ze zákona, větší podporou všech spolků, které se zabývají fyzickou výchovou mládeže.

———————————————-

DSSS: Komplexní národní reforma českého školství. Vytvoření výhodných podmínek pro studium sociálně slabších studentů. Vzdělanost národa je obrazem jeho kvalit a zároveň jeho budoucností. České školství musí vychovávat k vlastenectví a úctě k národním tradicím a kulturním hodnotám křesťanství. Základním pilířem školství musí být školy státní, hrazené z veřejného rozpočtu. Soukromé školy jsou hrazeny pouze ze zdrojů jejich zřizovatelů. Ve školách základního typu je zapotřebí postupně odbourávat systém liberální výchovy a žáky naopak vést k úctě k autoritě, sebeovládání a kamarádství.

NSDAP: Aby bylo každému schopnému a pilnému Němci umožněno dosáhnout vyššího vzdělání a tím také vedoucího postavení, musí se stát postarat o důkladné budování naší lidově-vzdělávací soustavy. Učební osnovy všech vzdělávacích zařízení je třeba přizpůsobit potřebám praktického života. Pochopení státní myšlenky je třeba podporovat již od počátku školní výchovy (v občanské výchově). Požadujeme, aby bylo zvláště nadaným dětem chudých rodičů bez ohledu na jejich stav nebo postavení poskytnuto vzdělání na náklady státu.

————————————————–

DSSS: Senioři musí mít důstojné podmínky pro svůj život

NSDAP: Požadujeme vytvoření velkorysého systému péče o staré občany.

—————————————————-

DSSS: Podporujeme vznikání řemeslnických cechů

NSDAP: Vytvoření stavovských a profesních komor za účelem provádění rámcových zákonů, vydaných státem, v jednotlivých spolkových státech.

——————————————————

DS: Přísná ochrana kulturního a národního dědictví.

NSDAP: Požadujeme na základě práva sebeurčení národů sjednocení všech Němců a vznik Velkého Německa.

——————————————————————————————————————-

Jak vidíte, některé body z ideového zaměření DSSS jsou velmi podobné s programovými ideály NSDAP. Opravdu lze o takovém elementu lidské společnosti hovořit jako o naprosto správné straně? Vandasovi lidé jsou rasisté, nacisté a měli by být zavřeni až by zčernali, možná by poté přestali soudit lidi podle barvy pleti.